☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2010 - 2011

 

 

 Nr uchwały  Uchwała w sprawie: Dzień podjęci Dzień wejścia w życie Treść uchwały
I/1/2010
 
w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnęj dla przeprowadzenia glosowania nad wyborem Przewodniczącegio Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Malomicach. 01.12.2010   01.12.2010   pobierz 
I/2/2010
 

w sprawie: wyboru Przewodnicząceg Rady Miejskiejw Małomicach

01.12.2010  01.12.2010  pobierz 
I/3/2010
 
w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małomicach. 01.12.2010 01.12.2010 pobierz 
I/4/2010 w sprawie: określenia wysokścis stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 01.12.2010
13.12.2010
pobierz 
II/5/2010 w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Małomicach. 06.12.2010  06.12.2010   pobierz  
II/6/2010 w sprawie: stwierdzeniania nawiązania stosunku pracy iustalenia wynagrodzenia Burmistrza Małomic. 06.12.2010 06.12.2010 pobierz 
II/7/2010 w sprawie: określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podrózy słuzbowych 06.12.2010  29.10..2010   pobierz 
III/8/2010 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok. 29.12.2010  17.02.2011 pobierz 
III/9/2010 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011 - 2022 29.12.2010 29.12.2010 pobierz 
III/10/2010 w sprawie: zmiany uchwały Nr I/4/10 RAdy miejskiej w Małomiach z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 29.12.2010  19.01.2011 pobierz 
III/11/2010 w sprawie: przystąpenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice obejmującego działki nr 700/4, 700/5, 700/6, 700/7, 700/8, w obrębie Śliwnik  29.12.2010  29.12.2010 pobierz 
III/12/2010 w sprawie: planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na rok 2011. 29.12.2010 29.12.2010 pobierz 
III/13/2010 w sprawie: zmian budżetu gminy na 2010 rok. 29.12.2010 29.12.2010 pobierz 
IV/14/2011  w sprawie: zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z  zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku. 01.02.2011 01.02.2011 pobierz 
IV/15/2011  w sprawie: ustalenia dotacji przedmiotowej do ceny 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz do ceny 1m3 ścieków odebranych od dostawców ścieków. 01.02.2011 01.02.2011 pobierz 
IV/16/2011  w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Malomice. 01.02.2011  31.03.2011 pobierz 
IV/17/2011  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice. 01.02.2011  31.03.2011 pobierz 
IV/18/2011  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 01.02.2011 01.02.2011 pobierz 
IV/19/2011  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2011 rok. 01.02.2011 01.02.2011 pobierz 
V/20/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2010 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/21/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Poroblemów Alkoholowych na 2011 r 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/22/2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej "Gminnym Programem" na lata 2011-2014 w Gminie Małomice 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/23/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność gminy Małomice. 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/24/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/25/2011 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/26/2011 w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Małomice na lata 2011-2013. 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
V/27/2011 w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r. 01.03.2011 01.03.2011 pobierz
VI/28/2011 w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik. 31.03.2011 31.03.2011 pobierz
VI/29/2011 w sprawie funduszu sołeckiego 31.03.2011 31.03.2011 pobierz
VI/30/2011 w sprawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2032" 31.03.2011   pobierz
VI/31/2011 w sprawie ustalenia dotacji celowej na zakup inwestycyjny pieca gazowego wraz z montażem, do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 34 w Małomicach, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach. 31.03.2011 31.03.2011 pobierz
VI/32/2011 w sprawie zmian budźetu gminy na 2011 rok. 31.03.2011 31.03.2011 pobierz
VII/33/2011 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa, wyznaczenia inakasentów i ustlenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów. 29.04.2011 01.06.2011  pobierz

VII/34/2011

w sprawie szczegółowych zasad i sposobu, trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej  jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawne oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg 29.04.2011  10.06.2011 pobierz
 VII/35/2011  w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.  29.04.2011 29.04.2011   pobierz
 VII/36/2011  w sprawie uchylajaca uchwałę w sprawie ustalenia dotacji celowej na zakup iwestycyjny pieca gazowego wraz z montażem, do budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 34 w Małomicach, Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach. 29.04.2011   29.04.2011  pobierz
 VII/37/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu samochoduy ratowniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń i specjalistycznego sprzętu ratowniczego.   29.04.2011  29.04.2011 pobierz 
VII/38/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Sienkiewicza 17 dziłka Nr 715 o powierzchni 1013 m2 , będącejw użytkowaniu wieczystym. 29.04.2011 29.04.2011 pobierz
VIII/39/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małomice 2009-2015  18.05.2011 18.05.2011  pobierz
IX/40/2011  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2010 rok  17.06.2011 17.06.2011  pobierz
 IX/41/2011  w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2010 rok  17.06.2011 17.06.2011   pobierz
 IX/42/2011  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury  technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice 17.06.2011  09.08.2011  pobierz 
IX/43/2011
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. 
 Mieszka I 12 działka Nr 275 o powierzchni 709 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym
17.06.2011 17.06.2011 pobierz
IX/44/2011 w sprawie  przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Lubiechów 17.06.2011 17.06.2011 pobierz
 IX/45/2011  w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  17.06.2011 17.06.2011   pobierz
IX/46/2011   w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 17.06.2011   17.06.2011  pobierz
 IX/47/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2011-2022  17.06.2011 17.06.2011  pobierz 
IX/48/2011 w sprawie przyjęcia” Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2033 17.06.2011   pobierz
IX/49/2011
w sprawie rozpatrzenie pisma Wojewody Lubuskiego  znak: NK-I.1410.75.2011.AKop CRS 147/11 skierowanego do Rady Miejskiej w Małomicach
17.06.2011 17.06.2011  pobierz
IX/50/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok 17.06.2011 17.06.2011 pobierz
X/51/2011 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Małomice na 2011 rok 04.09.2011 04.09.2011

 pobierz

XI/52/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Kościelnej 15 działka Nr 361/8 o powierzchni 3.116 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym 05.09.2011 05.09.2011  pobierz
XI/53/2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Sienkieiwcza 29 działka Nr 719/1 i Nr 719/2 o łącznej powierzchni 834m2 05.09.2011 05.09.2011  pobierz
XI/54/2011 w sprawie wyrażenia zgody ma udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Mickiewicza 14 działka 743 o powierzchni 779m2, będącej w użytkowaniu wieczystym 05.09.2011 05.09.2011  pobierz
 XI/55/2011  w sprawie udzielenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5 % alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasady usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 05.09.2011     pobierz
XI/56/2011   w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam wynikającego z przedsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice 05.09.2011   23.09.2011  pobierz
 XI/57/2011  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice, obejmujuącego tereny położone w obrębie Janowiec 05.09.2011  05.09.2011   pobierz
 XI/58/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice 05.09.2011   05.09.2011  pobierz
XI/59/2011   w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  05.09.2011  05.09.2011 pobierz 
 XI/60/2011  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej nabycia i wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonych w mieście Małomice 05.09.2011  05.09.2011   pobierz
 XII/61/2011  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedstępnej nabycia i wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych położonbych w mieście Małomice 07.09.2011  07.09.2011   pobierz
XIII/62/2011  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Kościuszki 19c działka Nr 506/4 o powierzchni 982 m2 będącej w użytkowaniu wieczystym  28.09.2011  28.09.2011 pobierz 
XIII/63/2011  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chichy 2011-2016  28.09.2011 28.09.2011   pobierz
XIII/64/2011  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiechów 2011-2016 28.09.2011  28.09.2011   pobierz
XIII/65/2011  w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/241/09 z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małomice na lata 2009-2015  28.09.2011  28.09.2011  pobierz
XIII/66/2011  w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcu ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na  świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Małomice  28.09.2011    pobierz
XIII/67/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małomice na lata 2011-2022  28.09.2011 28.09.2011   pobierz
XIII/68/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok  28.09.2011  28.09.2011  pobierz
XIV/69/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok 17.10.2011 17.10.2011 pobierz
XV/70/2011  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przeksztaucenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowepołożonej w Małomicach przy ul.Słowiańskiej 4A działka Nr 209/3 o powierzchni 650m2, będącej w użytkowaniu wieczystym. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/71/2011  w sprawie wyrażenia zgody na zdobycie niezabudowanej nieruchomości w formie bezprzetargowej, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomościami przyległych stanowiących własność. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/72/2011  w sprawie zmieniająca wchwałę w sprawie: "Prawo usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2032". 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/73/2011  w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2012 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/74/2011  w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/75/2011  w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/76/2011  w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/77/2011  w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/78/2011  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2012 roku. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/79/2011  w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/80/2011  w sprawie uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2011r. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/81/2011  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice w obrębie Śliwnik.  29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XV/82/2011  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 29.10.2011 29.10.2011 pobierz
XVI/83/2011  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok. 28.12.2011 01.01.2012 pobierz
XVI/84/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami. 28.12.2011 28.12.2011 pobierz
XVI/85/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami. 28.12.2011 28.12.2011 pobierz
XVI/86/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami. 28.12.2011 28.12.2011 pobierz
XVI/87/2011  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2011 rok . 28.12.2011 28.12.2011 pobierz
XVI/88/2011  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034. 28.12.2011 28.12.2011 pobierz

 

Wytworzył:
Rada Miejska w Małomicach
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2011-01-17 10:39:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-03-15 10:27:54)

 
 
liczba odwiedzin: 2870366

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X