☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskie podjęte w 2019 r.

Numer uchwały  Uchwała w sprawie  Dzień podjęcie  Dzień wejścia w życie Treść 
84/XIV/2019 ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 20.12.2019 20.12.2019 pobierz
XIV/83/2019 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 20.12.2019 20.12.2019 pobierz
XIV/82/2019 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2034 20.12.2019 20.12.2019 pobierz
XIV/81/2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2019-2034 20.12.2019 20.12.2019 pobierz
80/XIV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok  20.12.2019 20.12.2019 pobierz
79/XIII/2019 zmieniająca uchwałę sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
78/XIII/2019 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  21.11.2019   pobierz
77/XIII/2019 przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
76/XIII/2019 ustalania sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Małomice 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
75/XIII/2019 szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zezwolenia od opłat, jak również tryb ich pobierania 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
74/XIII/2019 ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
73/XIII/2019 określania wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
72/XIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
71/XIII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok 21.11.2019 21.11.2019 pobierz
70/XII/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla sołectwa Bobrzany  18.10.2019   pobierz
69/XII/2019 przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla sołectwa Janowiec 18.10.2019   pobierz
68/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczania inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia dla inkasentów  18.10.2019 18.10.2019 pobierz
67/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 18.10.2019 18.10.2019 pobierz
65/XII/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla sołectwa Chichy  18.10.2019   pobierz
64/XII/2019 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla sołectwa Śliwnik 18.10.2019   pobierz
63/XII/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok 18.10.2019 18.10.2019 pobierz
XI/62/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok 28.08.2019 28.08.2019 pobierz
XI/61/2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małomice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 28.08.2019 16.09.2019 pobierz
XI/60/2019 wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta Małomice 28.08.2019 28.08.2019 pobierz
XI/59/2019 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 28.08.2019 28.08.2019 pobierz
XI/58/2019 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej przy ul. Konopnickiej w mieście Małomice stanowiącej własność osoby prywatnej, w drodze bezprzetargowej 28.08.2019 28.08.2019 pobierz
XI/57/2019 wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice na okres powyżej 3 lat 28.08.2019 28.08.2019 pobierz
X/56/2019 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/55/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Małomice 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/54/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice za 2019 rok 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/53/2019 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, w drodze bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 19.06.2019 19.06.2019 pobierz
X/52/2019 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/51/2019  absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2018 rok 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/50/2019  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2018 rok i sprawozdania finansowego za 2018 rok 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
X/49/2019 udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania 18.06.2019 18.06.2019 pobierz
IX/48/2019 wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 14.05.2019 14.05.2019 pobierz
IX/47/2019 rozpatrzenia wniosku o powołaniu Gminnej Rady Seniora 14 .05.2019 14.05.2019 pobierz
IX/46/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok 14.05.2019 14.05.2019 pobierz
IX/45/2019 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie dla niego sezonu kąpielowego 14.05.2019 28.05.2019 pobierz
IX/44/2019 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego 14.05.2019 28.05.2019 pobierz
IX/43?2019 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Małomice położonej w mieście Małomice przy ul. Kopernika na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony 14.05.2019 14.05.2019 pobierz
IX/42/2019 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2019 roku 14.05.2019 28.05.2019  pobierz
IX/41/2019 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małomice za 2018 rok 14.05.2019 14.05.2019  pobierz
VIII/40/2019 rozpatrzenia petycji o "Utworzeniu Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Małomicach". 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/39/2019 rozpatrzenia petycji "Inicjatywa - dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny - wspieramy rozwój infrastruktury w tym obszarze - "Podwórko talentów NIVEA - edycja 2019". 26.03.2019 26.03.2019  pobierz 
VIII/38/2019 rozpatrzenia petycji "Połączenie Zielona Góra - Małomice i budowę łącznicy kolejowej w Bieniowie". 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/37/2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi 1063F -  Projekt - I etap". 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/36/2019 wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Małomice. 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/35/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok. 26.03.2019 26.03.2019  pobierz 
VIII/34/2019 upoważnienia burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wybudowanej ze środków własnych Inwestora innego niż gmina. 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/33/2019 przyjęcia "regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków". 26.03.2019 15.04.2019  pobierz
VIII/32/2019 przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018. 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VIII/31/2019 Przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2018. 26.03.2019 26.03.2019  pobierz
VII/30/2019 zmieniając uchwałę określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych    01.03.2019 01.03.2019  pobierz
VII/29/2019 rozpatrzenia wniosku o przystąpienie Gminy Małomice do rządowego Programu Otwartych Stref Aktywności 01.03.2019 01.03.2019  pobierz
VII/28/2019 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie gminy Małomice 01.03.2019 01.03.2019  pobierz
VII/27/2019 przystąpienia do sprzątania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - miasto 01.03.2019 01.03.2019  pobierz
VI/26/2019 powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Małomicach 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/25/2019 powołania komisji doraźnej do opracowania Statutu Gminy Małomice 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/24/2019 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Poczty Polskiej S.A. w drodze bezprzetargowej 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/23/2019 zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2019 rok 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/22/2019 ustalenia stawki dotacji dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2019 rok 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/21/2019 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej "Gminnym Programem" na 2019 w Gminie Małomice 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/20/2019 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/19/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Małomice 31.01.2019 31.01.2019  pobierz
VI/18/2019 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2019 31.01.2019 31.01.2019 pobierz
         

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ewa Leśniewicz
(2019-04-29 12:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Ewa Leśniewicz
(2020-02-25 14:24:49)

 
 
liczba odwiedzin: 2870375

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X