☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2013r.

 

Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
XLII/208/2013 w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2014 30.12.2013 30.12.2013 pobierz
XLII/207/2013 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji Małomice 30.12.2013 30.12.2013 pobierz
XLII/206/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych 30.12.2013 podlega ogłoszeniu w Dz.U. Woj. Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania pobierz
XLII/205/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok 30.12.2013 30.12.2013 pobierz
XLII/204/2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok 30.12.2013 z dniem 01.01.2014 i podlega ogłoszeniu w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLII/203/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy bMałomice na lata 2014- 2034 30.12.2013 z dniem 01.01.2014 pobierz
XLI/202/2013 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice 09.12.2013 09.12.2013 pobierz
XLI/201/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok 09.12.2013 09.12.2013 pobierz
XLI/200/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Małomice w roku 2014  09.12.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XL/199/2013 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 13.11.2013 13.11.2013 pobierz
XL/198/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu 13.11.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XL/197/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku w Gminie Małomice 13.11.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXIX/196/2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 26.09.2013 26.09.2013 pobierz
XXXIX/195/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013- 2034 26.09.2013 26.09.2013 pobierz
XXXIX/194/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok 26.09.2013 26.09.2013 pobierz
XXXVIII/193/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Szkolnej 1 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem- świetlica wiejska położonej w miejscowości Bobrzany na rzecz Małomickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Małomicach w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 27.08.2013 27.08.2013 pobierz
XXXVIII/192/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice w części dotyczącej terenu położonego przy ul. Kościuszki 27.08.2013 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXVIII/191/2013 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym kompleksu nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy ul. Kościuszki i ul. Fabrycznej stanowiących własność Gminy Małomice oraz nieruchomość zabudowana położona w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice 27.08.2013 27.08.2013 pobierz
XXXVII/190/2013 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym kompleksu nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Małomice przy ul. Kościuszki i ul. Fabrycznej stanowiących własność Gminy Małomice 08.08.2013 08.08.2013 pobierz
XXXVII/189/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013- 2034 08.08.2013 08.08.2013 pobierz
XXXVII/188/2013 w sprawie wydzierżawienia w trybie przetargowym nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice 08.08.2013 08.08.2013 pobierz
XXXVII/187/2013 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 08.08.2013 08.08.2013 pobierz
XXXVII/186/2013 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 08.08.2013 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXVII/185/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok 08.08.2013 08.08.2013 pobierz
XXXVI/184/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 21.06.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXVI/183/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 21.06.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXVI/182/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok 21.06.2013 21.06.2013 pobierz
XXXVI/181/2013 w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2012r. 21.06.2013 21.06.2013 pobierz
XXXV/180/2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Szkolnej 1 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem- świetlica wiejska położonej w miejscowości Bobrzany na rzecz Małomickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Małomicach w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 15.05.2013 15.05.2013 pobierz
XXXV/179/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok. 15.05.2013 15.05.2013 pobierz
XXXIV/178/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIV/177/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik. 15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIV/176/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zagody na ustanowienie odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach przy ulicy Szkolnej 1 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Bobrzany na rzecz Małomickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Małomicach w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIV/175/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15.04.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXIV/174/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 15.04.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXIV/173/2013

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Małomice na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIV/172/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Śliwnik gm. Małomice 15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIV/171/2013 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok. 15.04.2013 15.04.2013 pobierz
XXXIII/170/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013- 2034. 28.03.2013 28.03.2013 pobierz
XXXIII/169/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego spawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2012 28.03.2013 28.03.2013 pobierz
XXXII/168/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2013- 2034 05.03.2013 05.03.2013 pobierz
XXXII/167/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok. 05.03.2013 05.03.2013 pobierz
XXXII/166/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.  05.03.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXII/165/2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. 05.03.2013 05.03.2013 pobierz
XXXI/164/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 29.01.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXI/163/2013 w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/162/2013  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnego użytkowania zabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Szkolnej 1 oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem- świetlica wiejska położonej w miejscowości Bobrzany na rzecz Małomickiego Ośrodka Kultury z siedzibą w Małomicach w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony. 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/161/2013 w sprawie zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadanie z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres jednego roku. 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/160/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok. 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/159/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbierania odpadów kumunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/158/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Małomice 29.01.2013 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXXI/157/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/156/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/155/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelisław na lata 2013- 2021 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/154/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/240/09 z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janowiec na lata 2009- 2015 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/153/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/63/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Palnu Odnowy Miejscowości Chichy na lata 2011- 2016 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/152/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/202/09 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrzany na lata 2009- 2015 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/151/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/2011 z dnia 28 września 2011r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubiechów na lata 2011- 2016 29.01.2013 29.01.2013 pobierz
XXXI/150/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/63/2010 z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zatwierdzania Planu Odnowy Miejscowości Śliwnik na lata 2010- 2015 29.01.2013 29.01.2013 pobierz

 

Wytworzył:
(2013-02-01)
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2013-07-08 14:26:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-04-01 11:45:40)

 
 
liczba odwiedzin: 2870320

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X