☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2016

Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
XXXII/142/2016

uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok

29.12.2016 01.01.2017 pobierz
XXXII/141/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  opłat o charakterze odpłatnym udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach prowadzone przez Gminę o Małomice 29.12.2016 01.01.2017  pobierz
XXXII/140/2016 - 29.12.2016 - pobierz
XXXII/139/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok 29.12.2016 29.12.2016  pobierz
XXXI/138/2016 organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice 06.12.2016 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XXXI/137/2016   wyrażenia zgody na zdobycie nieruchomości niezabudowanej w firmie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Gminy Małomice  06.12.2016  06.12.2016 pobierz
XXXI/136/2016   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto 06.12.2016  06.12.2016  pobierz
XXXI/135/2016   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik  06.12.2016  06.12.2016 pobierz
XXXI/134/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty  06.12.2016  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 pobierz
XXXI/133/2016 szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe   06.12.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XXXI/132/2016  zmieniająca uchwałę w sprawietowej Gminy Małomice na 2016 rok  06.12.2016 06.12.2016  pobierz
XXXI/131/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  06.12.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XXX/130/2016 udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św Jana Chrzciciela w Chichach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Gminy Małomice   10.11.2016  10.11.2016 pobierz
XXIX/129/2016   szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród za wyniki i osiągnięcia sportowe 28.10.2016    pobierz
XXIX/128/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Małomice  28.10.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XXIX/127/2016  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  28.10.2016    po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 pobierz
 XXIX/126/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok.  28.10.2016  28.10.2016   pobierz
 XXIX/125/2016   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice  28.10.2016  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 pobierz
 XXVIII/124/2016  wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i praw z nim związanych   30.09.2016  30.09.2016 pobierz
 XXVII/123/2016  zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych  06.30.2016  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
  XXVII/122/2016  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego w 2017 roku  06.30.2016   06.30.2016 pobierz
 XXVI/121/2016   określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  09.08.2016  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
 XXVI/120/2016   upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie - Prawo energetyczne 09.08.2016  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego  pobierz
 XXVI/119/2016  wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i praw z nim związanych 09.08.2016   09.08.2016 pobierz
 XXVI/118/2016   udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Małomicami a Szprotawą" 09.08.2016  09.08.2016  pobierz
 XXVI/117/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok 09.08.2016 09.08.2016  pobierz
 XXVI/116/2016   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 - 2034 09.08.2016  09.08.2016 pobierz
 XXV/115/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Małomice na 2016 rok 29.06.2016  29.06.2016 

pobierz

 XXV/114/2016 wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i praw z nim związanych  29.06.2016  29.06.2016 

pobierz

 XXIV/113/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok 09.06.2016  09.06.2016 

pobierz

 XXIV/112/2016   wyrażenia zgody na przyjęcie niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Śliwnik gm.Małomice  09.06.2016 09.06.2016 

pobierz

 XXIV/111/2016   upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina 09.06.2016  09.06.2016 

pobierz

 XXIV/110/2016   absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2015 rok 09.06.2016   09.06.2016

pobierz

XXIV/109/2016  rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2015 rok i sprawozdania finansowego za 2015 rok 09.06.2016  09.06.2016 

pobierz

 XXIII/108/2016   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok  15.04.2016 15.04.2016 

pobierz

 XXIII/107/2016  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małomice 15.04.2016  15.04.2016

pobierz

 XXIII/106/2016  wyrażenia zgody na przejęcie niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Szkolnej  15.04.2016  15.04.2016 

pobierz

 XXIII/105/2016  utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego  15.04.2016  15.04.2016 

pobierz

 XXIII/104/2016  szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do tych  15.04.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego

pobierz

 XXIII/103/2016  odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Małomice niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Małomice stanowiącej własność osoby fizycznej  15.04.2016 15.04.2016 

pobierz

 XXIII/102/2016  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach oraz Biblioteki Publicznej w Małomicach   15.04.2016 15.04.2016 

pobierz

XXII/101/2016  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  02.03.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego

pobierz

XXII/100/2016   zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 02.03.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego 

pobierz

XXI/99/2016  zaopiniowania projektu wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Dolina Boru"  26.02.2016   26.02.2016

pobierz

XXI/98/2016    utworzenia Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Żagańskiego   26.02.2016 26.02.2016 

pobierz

XX/97/2016   w sprawie zaliczenia dróg do karegorii dróg gminnych 22.02.2016    po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego

pobierz

 XX/96/2016    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 - 2034  22.02.2016 22.02.2016

pobierz

XIX/95/2016   wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Żagańskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części dróg powiatowych  09.02.2016  09.02.2016

pobierz

XIX/94/2016   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016 - 2034  09.02.2016 09.02.2016 

pobierz

XIX/93/2016  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  09.02.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego

pobierz

XVIII/92/2016  wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Żagańskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części dróg powiatowych 28.01.2016  28.01.2016

pobierz

 XVIII/91/2016   zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Małomice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do tych  28.01.2016   po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego

pobierz

 XVIII/90/2016 określenia stawek za jeden kilometr przebiegu do wyliczenia i zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdu samochodowego radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych 28.01.2016   28.01.2016

pobierz

 XVIII/89/2016 zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadanie z zakresu zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres jednego roku 28.01.2016   28.01.2016 z mocą obowiązującą od 1 marca 2016r.

pobierz

 XVIII/88/2016  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice za 2016r. 28.01.2016  28.01.2016 

pobierz

 XVIII/87/2016  ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2016 rok 28.01.2016  z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. 

pobierz

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2017-01-12 09:04:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2017-03-14 13:56:15)

 
 
liczba odwiedzin: 2870396

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X