Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2022 r.

Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść
LI/266/2022 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 16.12.2022   pobierz
LI/265/2022 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2023 – 2045 16.12.2022   pobierz
LI/264/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 16.12.2022   pobierz
LI/263/2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022 – 2045 16.12.2022   pobierz
LI/262/2022 wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1042 w Bobrzanach oraz przy drodze powiatowej nr 1063 w Lubiechowie. 16.12.2022   pobierz
LI/261/2022 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  powiatowo-gminnego określającego zasady współpracy przy  opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju  Ponadlokalnego  2022 - 2030 16.12.2022   pobierz
LI/260/2022 zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego. 16.12.2022   pobierz
LI/259/2022 określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 16.12.2022   pobierz
LI/258/2022 wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanej nieruchomości położonej w Bobrzanach gm. Małomice. 16.12.2022   pobierz
LI/257/2022 zmiany uchwały nr 75/XIII/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 16.12.2022   pobierz
L/256/2022 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021-2045 09.11.2022   pobierz
L/255/2022 zmieniająca uchwałe w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok 09.11.2022   pobierz
XLIX/254/2022 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 08.11.2022   pobierz
XLIX/253/2022  określenia  wysokości stawek  podatku od nieruchomości  i zwolnień  od tego podatku dla Gminy Małomice 08.11.2022   pobierz
XLVIII/252/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/251/2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021-2051 29.09.2022   pobierz
XLVIII/250/2022 rozpatrzenia skargi. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/249/2022 określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/248/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/247/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/246/2022 ustanowienia i określenia zasad przyznawania tytułu "Zasłużony dla Gminy Małomice". 29.09.2022   pobierz
XLVIII/245/2022 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/244/2022 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice. 29.09.2022   pobierz
XLVIII/243/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach. 29.09.2022   pobierz
XLVII/242/2022 przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Małomice na lata 2022-2032. 31.08.2022   pobierz
XLVI/241/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 28.06.2022   pobierz
XLVI/240/2022 pozbawienia kategorii drób gminnych publicznych poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Małomice. 28.06.2022   pobierz
XLV/239/2022 absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2021 r. 28.06.2022   pobierz
XLV/238/2022 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 rok. 28.06.2022   pobierz
XLV/237/2022 udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania. 28.06.2022   pobierz
XLV/236/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rokl. 28.06.2022   pobierz
XLV/235/2022 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022-2045. 28.06.2022   pobierz
XLV/234/2022 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 28.06.2022   pobierz
XLV/233/2022 rozpatrzenia skargi. 28.06.2022   pobierz
XLV/232/2022

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego.

28.06.2022   pobierz
XLV/231/2022

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w zespole międzyszkolnym Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach.

28.06.2022   pobierz
XLV/230/2022   wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie niezabudowanej nieruchomości położonej w Bobrzanach gm. Małomice  28.06.2022   pobierz
XLIV/229/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodaktów i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 27.05.2022   pobierz
XLIV/228/2022 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własnośc gminy Małomice. 27.05.2022   pobierz
XLIII/227/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 12.04.2022   pobierz
XLII/226/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 22.03.2022   pobierz
XLII/225/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji, skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Małomicach. 22.03.2022   pobierz
XLII/224/2022 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice w 2022r. 22.03.2022   pobierz
XLII/223/2022 ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków raowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. 22.03.2022   pobierz
XLII/222/2022 określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Małomice na lata 2022 - 2032, w tym trybu konsultacji. 22.03.2022   pobierz
XLI/221/2022 przystąpienia Gminy Małomice do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 03.02.2022   pobierz
XLI/220/2022 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Małomic na 2022 rok 03.02.2022   pobierz
XLI/219/2022 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2022 rok. 03.02.2022   pobierz
XLI/218/2022 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty. 03.02.2022   pobierz
XLI/217/2022 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2022. 03.02.2022   pobierz
XLI/216/2022 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Śliwnik, gmina Małomice 03.02.2022   pobierz
XLI/215/2022 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice 03.02.2022   pobierz
XLI/214/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2021-2030" 03.02.2022   pobierz

 

Wytworzył:
Ewa Leśniewicz
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2022-02-14 12:12:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2023-01-11 12:09:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki