☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek rolny od osób prawnych

 Karta usługi 000  Podatek rolny od osób prawnych
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami ) oraz  
Uchwała Nr XLI/200/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 09 grudnia 2013  roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnegona terenie Gminy Małomice w 2014 roku.

 
Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok została obniżona do wysokości 55,00 zł.
 
Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego (do pobrania) oraz dołączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych
3. Podanie o ulgę ( jeśli przysługują ) - patrz punkt V

Opłaty:
Za podanie o ulgę pobiera się następujące opłaty:
· za podanie - 5 zł - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
· za każdy załącznik - 0,50 zł. - Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.
· Znaki do nabycia w sekretariacie Urzędu - w godzinach - jak w punkcie III.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja - patrz Punkt V i IX.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM/G Małomice w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami ).
Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.
2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowo - Budżetowy / Podinspektor ds.  podatków i opłat lokalnych Pani Beata Sokołowska

Uwagi:
A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji
B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego
C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UMiG
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w ...................z dnia ....................roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
D. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w................ w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późn. zmianami )
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania
G.Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na   rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001.
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 13:34:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kurowska
(2014-02-03 14:29:17)

 
 
liczba odwiedzin: 2870387

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X