☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

Karta usługi 000
Podatek od środków transportu
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
Uchwała Nr XL/198/2013  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013  roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ).

Wymagane dokumenty:
Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku DT-1 oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania
 
Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatą

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
pokój Nr 8
tel. 068 376 90 27 wew. 21 
fax. 068 376 90 58 
 
Tremin załatwienia sprawy:
30 dni po otrzymaniu informacji na podatek o środkach transportu.  
 
Sposób załatwienia sprawy
Organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość podatku uwzględniając przysługujące podatnikowi ulgi.
 
Komórka /  osoba
Referat Finansowo-Budżetowy / Podinspektor ds. księgowości podatkowej i budżetowej Pani Danuta Skrzydlewska
tel. 068 376 90 27, 068 376 90 51 wew. 21
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Bumistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ulgi ustawowe
Brak

Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia ............................... roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami ), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w ...................w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach:
 Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-19 11:50:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kurowska
(2014-02-03 14:06:57)

 
 
liczba odwiedzin: 2870383

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X