☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

 
 Karta usługi 000  Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ), Uchwała Nr XL/197/2013  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 llistopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice na 2014 rok.

 
Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem  (pobierz).  Składają osoby prawne 
2. Akt notarialny lub  umowę dzierżawy nieruchomości

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg, o których mowa w punkcie V oraz o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz punkt VIII, lit. B, C - wystawiana jest decyzja.
 
Forma załatwienia sprawy:
Samoobliczenie kwoty podatku i zapłata podatków bez wezwania w terminach ustawowych w  kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach  lub na rachunek bankowy - Bank Spółdzielczy w  Żaganiu O/Szprotawa  80 96570007 0010 0100 3795 0001
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Budżetowy Urządu Miejskiego w Małomicach / Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych Pani Beata Sokołowska

Tryb odwoławczy:
Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości wymienione są numeratywnie w § 1 ust. 4 Uchwały Nr XL/197/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwilnień od tego podatku dla Gminy Małomice na 2014 rok.

Uwagi:
A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w ..............z dnia ....................roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do włąsciwego Urzędu Skarbowego w  celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.
F. Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na   rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-17 11:43:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kurowska
(2014-02-03 14:00:24)

 
 
liczba odwiedzin: 2870372

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X