☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

Karta usługi 000 

Określenie  wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami ) oraz Uchwała Nr XL/197/2013  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice na 2014 rok.
 
Wymagane dokumenty:
1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikiem (pobierz). 
2. Tytuł prawny do nieruchomości np. akt notarialny lub  umowę dzierżawy nieruchomości
 
Opłaty:
Postepowanie nie podlega opłatą.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
pok. 8 
tel 068 376 90 027  wew.  21
fax 068 376 90 51 
Termin załatwienia sprawy:
30 dni po otrzymaniu informacja na podatek o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Sposób załatwienia sprawy:
Organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość podatku uwzględniając przysługujące podatnikowi ulgi.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Budżetowy  / Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Pani  Beata Sokołowska
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew . 21

Tryb odwoławczy
Stroni przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ulgi
Zwolnienia od podpodatku od nieruchomości wymienione są w 1 ust. 4  Uchwały Nr XL/197/2013  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.

Informacje dodatkowe:
1. Podatnik zobowiązany jest do złożenia Informacjido:
- 15 stycznia każdego roku
-  w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia, które może mieć wpływn na wysokość  opodatkowania (korekta informacji).
2. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
   I rata - do 15 marca każdego roku
   II rata - do 15 maja każdego roku
   III rata - do 15 września każdego roku
   IV rata - do 15 listopada każdego roku
lub 14 dni od dnia doręczenie dezyzji ustalającej wysokość podatku, jeżeli decyzja ustalająca wysokość podatku została.
3. Wpłaty podatku można dokonywać u inkasentów (sołtysów), w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach  lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach w Banku Spółdzielczym w Żaganiu O/Szprotawa Nr  8096570007 0010 0100 3795 0001.
 
4. Organ podatku na wniosek podatnika  można odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę podatku.  Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek  należy złożyć przed terminem płatności podatku lub raty podatku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Małomicach
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
Więcej informacji w opisie procedury "Udzielenie ulgi w zapłacie podatku lub zaległości podatkowej" (przejdź do)
 
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-25 23:29:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kurowska
(2014-02-03 13:56:03)

 
 
liczba odwiedzin: 2870367

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X