☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz Gminy Małomice

Sekretarz Gminy Małomice

Funkcja:                                                                       Sekretarz Gminy
Osoba piastująca:                                                     Wincenty Chłostowski

Kontakt: tel. (068)-376-90-27 wew. 13,    e-mail sekretarz@malomice.pl, w.chlostowski@malomice.plSekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi miasta,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie miasta,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Burmistrza,
15) gospodarka etatami oraz funduszem płac,
16) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
17) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
     a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
     c) świadczeń socjalnych,
     d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
18) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
19) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
20) uczestniczenie w pracach Kolegium Burmistrza,
21) wykonywanie innych poleceń Burmistrza.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-25 21:41:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Kurowska
(2014-07-30 13:06:26)

 
 
liczba odwiedzin: 2870323

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X