☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 23.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach.

OGŁOSZENIE
 
zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
ul. Konopnickiej nr 7
67-320 Małomice
tel. (068) 376-90-37
 
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w Małomicach”
 
I. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (email: ops@malomice.pl)
 
II. Przedmiot zamówienia i zakres usługi przewidzianej do wykonania:
 
Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w celu dożywiania osób dorosłych
w okresie od dnia 15.01.2007r. do dnia 31.12.2007r.
 
CPV – 55321000-6
 
Zakres usługi w szczególności obejmuje:
 
 • przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków składających się z dwóch dań,
  tj. zupy i drugiego dania we wszystkie dni robocze
  ,
 • łatwe dotarcie podopiecznych korzystających z posiłku do miejsca jego spożycia (tylko teren miasta Małomice)
 
Usługę należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 
V. Wymagany termin realizacji:
 
Rozpoczęcie – 15.01.2007r. Zakończenie – 31.12.2007r.
 
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności:
 
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
 
 • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami,
 
 • spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 
 
VII. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.
 
VIII. Kryteria oceny ofert.
 
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie: ceny – 100%.
 
IX. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Małomicach, ul. Konopnickiej nr 7, do dnia 05.01.2007r. do godz. 1200.
 
Koperta powinna być oznaczona „Oferta na dożywianie osób dorosłych” oraz winna być opatrzona w nazwę, adres i nr telefonu Wykonawcy.
 
X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2007r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie 1230.
 
XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-12-20 10:52:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-12-20 10:54:52)

 
 
liczba odwiedzin: 2868858

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X