☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Niedziela 24.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gmina Małomice - ogłaszenie o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60.000 tys. Euro dotyczącego PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WE WSI JANOWIEC GMINA MAŁOMICE

BOC-7040/13/2006                                      Małomice, 2006-05-15

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60 tys. Euro

dotyczącego PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ WE WSI JANOWIEC
GMINA MAŁOMICE

CPV 45233120-6 (roboty w zakresie budowy dróg)

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Małomice

Plac Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

tel./fax (068) 3769027, 3769027,

godziny urzędowania: 7:30 do 15:30

 

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

na podstawie przedłożonego (przesłanego faksem) wniosku:

osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym

cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 50,00 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Janowiec gmina Małomice.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia: 2 m-ce od dnia podpisania umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający warunki określone w art 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

8) Informacja na temat wadium:   3.000,00 zł (trzy tysiące złotych)

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena ryczałtowa            100 %

 

10) Miejsce i termin składania ofert:

Gmina Małomice

Plac Konstytucji 3 Maja 1

67-320 Małomice

tel./fax (068)3769027, 3769027,

pokój nr 8 (sekretariat)

do dnia 2006-06-02 do godz. 12:00

 

11) Termin związania ofertą: okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu na składanie ofert

Urząd Miejski w Małomicach

Burmistrz Małomice

            /-/

Czesław Korniak

 

Wytworzył:
Edward Więckowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-05-22 20:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-05-22 20:56:24)

 
 
liczba odwiedzin: 2869177

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X