☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2004r.

Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach z lat 2004

Nr uchwały

Uchwała w sprawie:

Dzień podjęcia

Dzień wejścia w życie

Treść uchwały

XXV/147/2004r.

ustalenia zasad poboru opłaty targowej.

28.12.2004r.

19.01.2005r.

pobierz

XXV/146/2004r. przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik. 28.12.2004r. 04.01.2005r. pobierz
XXV/145/2004r. zmian bużetu gminy na 2004 rok 28.12.2004r. 04.01.2005r. pobierz
XXV/144/2004r. ustalenia i przyznania dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach z tytułu świadczenia usług w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Małomice. 28.12.2004r. 04.01.2005r. pobierz
XXV/143/2004r. uchwała budżetowa na 2005 rok Gminy Małomice 28.12.2004r. 04.01.2005r. pobierz
XXIV/142/2004r. zmian bużetu gminy na 2004 rok 06.12.2004r. 09.12.2004r. pobierz
XXIV/141/2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 06.12.2004r. 09.12.2004r. pobierz
XXIV/140/2004r. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 06.12.2004r. 14.12.2004r. pobierz
XXIV/139/2004r. planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych komisji na 2005 rok. 06.12.2004r. 09.12.2004r. pobierz
XXIV/138/2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych 06.12.2004r. 09.12.2004r. pobierz
XXIV/137/2004r. przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu 06.12.2004r. 09.12.2004r. pobierz
XXIV/136/2004r. ustalenia wysokości zasad poboru opłaty targowej 06.12.2004r. 14.12.2004r. pobierz
XXIV/135/2004r. wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami 06.12.2004r. 14.12.2004r. pobierz
XXIV/134/2004 wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami 06.12.2004r. 14.12.2004r. pobierz
XXIV/133/2004 wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami 06.12.2004 14.12.2004 pobierz
XXIV/132/2004 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 06.12.2004 14.12.2004 pobierz
XXIII/131/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Małomice 10.11.2004 10.11.2004 pobierz
XXIII/130/2004 przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla działki nr. 260/1L, 260/2L połozonej w gminie Małomice 10.11.2004 16.11.2004 pobierz
XXIII/129/2004 zmian budżetu gminy na 2003r. 10.11.2004r. 16.11.2004r. pobierz
XXIII/128/2004r. przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik 16.11.2004r. 16.11.2003r. pobierz
XXIII/127/2004r. zmian budżetu gminy na 2004 rok. 10.11.2004r. 16.11.2004r. pobierz
XXIII/126/2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Małomice na lata 2004-2006 10.11.2004r. 16.11.2004r. pobierz
XXII/125/2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Małomice na lata 2004-2006 24.09.2004r. 27.09.2004r. pobierz
XXII/124/2004r. zmian budżetu gminy na 2004 rok 24.09.2004r. 27.09.2004r. pobierz
XXI/123/2004 zmiany budżetu Gminy na 2004r. 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/122/2004 przyjęcia Gminnego Planu Rozwoju Lokalnego dla gminy Małomice na lata 2004-2006 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/121/2004 zmiany budżetu Gminy 2004r. 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/120/2004 pomocy finansowej dla powiatu Żagańskiego 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/119/2004 trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Małomice, podmiotą nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Małomice innych niż określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 96, poz. 873) sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zlecownych 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/118/2004 zmieniającej uchwałę w sprawie kosztów utrzymania etatu Policji 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/117/2004 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Janowiec 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/116/2004 zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nierucomośći zabudowanej położonej na terenie miasta Małomic 03.09.2004 15.09.2004 pobierz
XXI/115/2004 stwierdzenia przejęcia pojazdu mechanicznego na na własność gminy Małomice 3.09.2004 15.09.2004 pobierz
XX/114/2004 zmian budżetu gminy na 2004 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XX/113/2004 zaciągnięcia pożyczki przez gminę 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XX/112/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XX/111/2004 zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Małomice wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XX/110/2004 przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małomice 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XX/109/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży 06.07.2004 06.07.2004 pobierz
XIX/108/2004 zmian budżetu na 2004 r. 25.05.2004 25.05.2004 pobierz
XVIII/107/2004 przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/106/2004 zmian budżetu na 2004 r. 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/105/2004 zaciągnięcia pożyczki przez gminę 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/104/2004 określania sieci i granic Przedszkola Publicznego w Małomicach i Oddziału Przedszkolnegoprzy Publicznej Szkole Podstawowej w Chichach, w których będą spełniać obowiązek społecznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/103/2004 określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/102/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/101/2004 określania sposobu zagospodarowania części nieruchomości zabudowanej 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/100/2004 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVII/99/2004 rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielania absolutorium za 2003 r. 07.05.2004 07.05.2004 pobierz
XVI/98/2004 zmian budżetu na 2004 r. 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/97/2004 zwolnień podatkowych w ramach programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/97/2004 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 239/1L położonej w granicach wsi Bobrzany w celu przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 106F z drogą powiatową Nr 104 2F 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/95/2004 procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi głównemu 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/94/2004 ustalenia wysokości stawekj opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/93/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Małomice dodatków do wynagrodzenia i nagród, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/92/2004 nadania imienia Przedszkolu Publicznemu w Małomicach 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XVI/91/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych 26.03.2004 26.03.2004 pobierz
XV/90/2004 udzielenia pomocy finansowej Gminie Szprotawie 05.02.2004 05.02.2004 pobierz
XV/89/2004 uchylenia uchwał o wieloletnich programach inwestycyjnych 05.02.2004 05.02.2004 pobierz
XV/88/2004 wystąpienia gminy Małomice ze stowarzyszenia społeczno kulturalnego sołtysa woj. Lubuskiego jako członka wspierającego 05.02.2004 05.02.2004 pobierz
XV/87/2004 uchwała budżetowa na 2004 r. gminy Małomice 05.02.2004 05.02.2004 pobierz
XIV/86/2003 zmian budżetu gminy na 2003 r. 06.01.2004 06.01.2004 pobierz
Wytworzył:
K. Andrzejewska
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-21 10:02:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Krystyna Andrzejewska
(2006-01-13 08:31:09)

 
 
liczba odwiedzin: 2870381

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X