☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Środa 27.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały Rady Miejskiej podjęte w latach 2002 - 2003.

Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach z lat 2002/2003

Nr uchwały Uchwała w sprawie: Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść uchwały
XIV/85/2003 zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości 30.12.2003r. 30.12.2003r. pobierz
XIV/84/2003 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2004 30.12.2003r. 30.12.2003r. pobierz
XIV/83/2003 przedłużenia funkcjonowania Zespołu Szkół w Małomicach 30.12.2003r. 1.09.2003r. pobierz
XIV/82/2003 zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i w Oddziałach Przedszkolnych 30.12.2003r. 30.12.2003r. pobierz
XIII/81/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/80.2003r. przyjęcia niezabudowanych nieruchomości położonych w Chichach, Janowcu, Bobrzanach, Śliwniku oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Janowcu. 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/79/3002r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Małomice 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/78/2003r. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/77/2003r. wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/76/2003r. wzorów deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/75/2003r. wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/74/2003r. uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/73/2003r. określania stawek podatku od nietruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XIII/72/2003r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 259/1 położonej w obrębie miasta Małomice w celu wytyczenia korytarza infrastruktury technicznej - kolektor zrzutowy oczyszczonych ścieków 08.12.2003r. 08.12.2003r. pobierz
XII/71/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie kanalizacji 14.11.2003r. 14.11.2003r. pobierz
XI/70/2003r. organizacji Przedszkola Publiczngo w Małomicach 30.10.2003r. 30.10.2003r. pobierz
XI/69/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Małomice 30.10.2003r. 30.10.2003r. pobierz
XI/68/2003r. powołania komisji do spraw opracowania Gminnego Programu Rozwoju Lokalnego 30.10.2003r. 30.10.2003r. pobierz
XI/67/2003r. wybory ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu 30.10.2003r. 30.10.2003r. pobierz
XI/66/2003r. zmian w uchwale nr IX/54/2003r. Rady Miejskiej 30.10.2003r. 30.10.2003r. pobierz
X/65/2003r. przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach 19.09.2003r. 19.09.2003r. pobierz
X/64/2003r. powołania zespołu do przedstawiania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników 19.09.2003r. 19.09.2003r. pobierz
X/63/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie dróg gminnych 19.09.2003r. 19.09.2003r. pobierz
X/62/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 19.09.2003r. 19.09.2003r. pobierz
X/61/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie kanalizacji i oczyszczalni ścieków 19.09.2003r. 19.09.2003r. pobierz
IX/60/2003r. uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie dróg gminy 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/59/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/58/2003r. uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakersie obiektów oświatowych 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/57/2003r. upoważnienia Burmistrza do wymierzania zgody na umieszczenie herbu miasta Małomice 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/56/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/55/2003r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miasta Małomice przy drodze Małomice-Żelisław 18.07.2003r. 18.07.2003r. pobierz
IX/54/2003r. uchwalenia statutu gminy 25.07.2003r. 25.07.2003r. pobierz
IX/53/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/52/2003r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy dla nauczyciela mianowanego 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/51/2003r. uznania pomników przyrody 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/50/2003r. zmiany uchwały nr XIX/143/2000r. Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18.08.2000r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niejktóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Małomice dodatków do wynagrodzenia i nagród, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/49/2003r. programu działania na całą kadencję 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/48/2003r. określania statusu prawnego drogi gminnej nr F1020087 przy ulicy Lipowej i Kościelnej 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
IX/47/2003r. zmiany uchwały o powołanie doraźnej komisji do spraw opracowania Statutu Gminy Małomice 07.07.2003r. 07.07.2003r. pobierz
VIII/46/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/45/2003r. upoważnienia Burmistrza Małomice do przeprowadzenia przetargu na wybór banku, który udzieli gminie kredytu w 2004r. 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VII/44/2003r. zaciągnięciea długoterminowego kredytu przez gminę 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/43/2003r. uchylenia uchwały nr V/25/2003r. z dnia 27.01.2003r. Rady Miejskiej w Małmomicach 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/42/2003r. ustalenia wysokości diet przysługujących radnym i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczychh oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/41/2003r. dodatkowych zwolnień od podatku od nieruchomości dla osób inwestujących na terenie Gminy i Miasta Małomice w wyniku czego powstaną nowe miejsca pracy 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/40/2003r. zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków 06.05.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VIII/39/2003r. rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2003r. 29.04.2003r. 06.05.2003r. pobierz
VII/38/2003r. zmian budżetu gminy na 2003r. 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/37/2003r. zmiany uchwały nr II/3/2002r. Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 02.12.2002r. powołującej stałe Komisje Rady Miejskiej w Małomicach 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/36/2003r. przyznania Burmistrzowi Małomic dodatku specjalnego 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/35/2003r. zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Małomice 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/34/2003r. przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym gminy Małomice 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/33/2003r. utrzymania działalności w kadencji 2002-2006r. Rady Miejskiej w Małomicach Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach 03.04.2003r. 03.03.2004r. pobierz
VII/32/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulacjiczasu otwarcia placówek handlowych i usługowych 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VII/31/2003r. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni terenu położonego w obrębie miasta Małomice przy drodze Małomice-Żelisław 03.04.2003r. 03.04.2003r. pobierz
VI/30/2003r. zmieniająca uchwałę zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 26.02.2003r. 26.02.2003r. pobierz
V/29/2003r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
V/28/2003r. powołania doraźnej komisji do spraw opracowania Statutu Gminy Małomice 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
V/27/2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu oraz przyjęcia jego statutu 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
V/26/2003r. ustalenia wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Małomicach oraz w Małomickim Ośrodku Kultury i Sportu w Małomicach 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
V/25/2003r. prowadzenia ewidencji osób sprzedających przedmioty i złom metali kolorowych - nieżelaznych oraz jego ilości i asortymentu 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
V/24/2003r. budżetu na 2003r. Gminy Małomice 31.01.2003r. 31.01.2003r. pobierz
Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2005-11-20 23:04:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-12 22:35:07)

 
 
liczba odwiedzin: 2870317

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X