☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Niedziela 24.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach.

 OGŁOSZENIE
zamówienia publicznego o wartości poniżej 60.000 EURO
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
ul. Konopnickiej nr 7
67-320 Małomice
tel. (068) 376-90-37
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych OPS w Małomicach”

I. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub drogą elektroniczną (email: ops@malomice.pl)

II. Przedmiot zamówienia i zakres usługi przewidzianej do wykonania:

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w celu dożywiania osób dorosłych w okresach: 23.01.2006r. – 30.06.2006r.      01.09.2006r. – 31.12.2006r.

CPV – 55321000-6

Zakres usługi w szczególności obejmuje:

 • przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków przez 5 dni w tygodniu (2 x zupa,
  3 x drugie danie),

 • łatwe dotarcie podopiecznych korzystających z posiłku do miejsca jego spożycia (tylko teren miasta Małomice)
  Usługę należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

V. Wymagany termin realizacji:

Rozpoczęcie – 23.01.2006r. Zakończenie – 30.06.2006r. Rozpoczęcie – 01.09.2006r. Zakończenie – 31.12.2006r.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

 • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami,

 • spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.


VII. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.

VIII. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, na podstawie:    ceny – 100%.

IX. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małomicach, ul. Konopnickiej nr 7, do dnia 20.01.2006r. do godz. 1200.

Koperta powinna być oznaczona „Oferta na dożywianie osób dorosłych” oraz winna być opatrzona w nazwę, adres i nr telefonu Wykonawcy.

X. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2006r. w siedzibie Zamawiającego o godzinie 1230.

XI. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-06 10:59:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-12 08:45:03)

 
 
liczba odwiedzin: 2869160

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X