sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r.

Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
XVII/86/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015-2034 21.12.2015  21.12.2015 pobierz
XVII/85/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok. 21.12.2015 z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach pobierz
XVII/84/2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

21.12.2015

21.12.2015 pobierz
XVII/83/2015 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2016 21.12.2015 21.12.2015 pobierz
XVII/82/2015 chwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2016-2034 21.12.2015  z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty pobierz
XVII/81/2015 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2016 rok 21.12.2015  z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach pobierz
XVI/80/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok 30.11.2015  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Małomicach pobierz
XVI/79/2015  przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 30.11.2015  30.11.2015 pobierz
XVI/78/2015 przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Małomice 30.11.2015 30.11.2015 pobierz
XVI/77/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługującym radnym,przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 30.11.2015 30.11.2015 pobierz
XVI/76/2015 wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion"Sprewa-Nysa-Bóbr" 30.11.2015  30.11.2015 pobierz
XV/75/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok 13.11.2015 13.11.2015 pobierz
XV/74/2015 wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami 13.11.2015 po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. U. Woj. Lubuskiego pobierz
XV/73/2015 w sprawie sprostowania błędu w uchwale Rady Miejskiej w Małomicach Nr XIV/66/2015 z dnia 26 października 2015r.  13.11.2015

po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. U. Woj. Lubuskiego

 

pobierz
XV/72/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwoolnień od tego podatku dla Gminy Małomice  13.11.2015 po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pobierz
XIV/71/2015
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice”
26.10.2015 26.10.2015 pobierz
XIV/70/2015
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015r.

26.10.2015 26.10.2015 pobierz
XIV/66/2015
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

26.10.2015 26.10.2015 pobierz
XIV/65/2015
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2016 roku.

26.10.2015 26.10.2015 pobierz
XIV/64/2015
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice.

26.10.2015 26.10.2015 pobierz
XIII/63/2015
  • w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42.ust. 3 Karty Nauczyciela w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i zmianie uchwały Nr XXXVIII/294/2002 z dnia 26.06.2002 r. w sprawie zasad udzielania zniżek oraz zwolnień od obowiązku realizacji dydaktycznych i wychowawczych i opiekuńczych przez dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Małomice oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.

30.09.2015 30.09.2015 pobierz
XIII/62/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychincznego Gminy Małomice na lata 2015-2017 30.09.2015 30.09.2015 pobierz
XIII/61/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok. 30.09.2015 30.09.2015 pobierz
XII/60/2015        w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy                     Małomice na 2015 rok. 08.09.2015 08.09.2015 pobierz
XII/59/2015      w sprawie upowqażnienia Burmistrz Malomic do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi           komunalne o charakterze użyteczności publicznej z tytułu korzystania z cmentarza komunalnego w Małomicach 08.09.2015 08.09.2015 pobierz
XII/58/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu 08.09.2015 Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XI/57/2015     w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na        2015 rok 23.07.2015 23.07.2015 pobierz
X/56/2015           w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości                    Chichy, Śliwnik Gmina Małomice 30.06.2015 Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
X/55/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małomice oraz warunków i      zasad korzystania z tych przystanków 30.06.2015 Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
X/54/2015  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy                     Małomice na 2015 rok. 30.06.2015  30.06.2015  pobierz
 X/53/2015 w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach  30.06.2015  Po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dz.U.Woj.  Lubuskiego  pobierz
IX/52/2015 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej 12.06.2015 Po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego  pobierz
IX/51/2015 w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 12.06.2015 Po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
IX/50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Małomice 12.06.2015 12.06.2015 pobierz
IX/48/2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrz z Małomic za 2014r. 12.06.2015 12.06.2015 pobierz
IX/47/2015      w sprawie:rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice                 za 2014 rok i sprawozdania finansowego za 2014 rok. 12.06.2015 12.06.2015 pobierz
 VIII/46/2015 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy                    Małomice na 2015 rok.  19.05.2015 19.05.2015  pobierz
VIII/45/2015 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 19.05.2015 Po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
VIII/44/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach 19.05.2015 19.05.2015 pobierz
VII/43/2015           w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użycie na rzecz Fundacji A Priori - Klub Sportowy            Karate Shinkiokushinkai Bushido części nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Małomice 24.04.2015 24.04.2015 pobierz
VII/42/2015   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości   24.04.2015 24.04.2015  pobierz
VII/41/2015  w sprawie wskazania wiceprzewodniczących rady do wystawienia polecenia wyjazdu               służbowego dla przewodniczącego rady  24.04.2015 24.04.2015  pobierz 
VII/40/2015          w spawie wygaszenia użytkowania wieczystego na działce Nr ewid. 499/3, 499/1 i 489                  oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców w                                  Warszawie  24.04.2015  24.04.2015   pobierz
VII/39/2015   w sprawie zmiany nieruchomości niezabudowanych położonych we wsi Bobrzany gm. Małomice 24.05.2015  24.05.2015   pobierz
VII/38/2015   w sprawie przyjęcia niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bobrzany  gm. Małomice  24.04.2015 24.04.2015  pobierz
VII/37/2015                w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki     Wodnej w Zielonej Górze   24.04.2015 24.04.2015  pobierz
VII/36/2015

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gosodarki   niskoemisyjnej 

 24.05.2015 24.04.2015  pobierz
 VII/35/2015 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małomice  24.04.2015 24.04.2015 pobierz
VII/34/2015

w sprawie : zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok

 24.04.2015 24.04.2015  pobierz
VI/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/32/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach za rok 2014 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/31/2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice w obrębie Śliwnik 25.03.2015 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
VI/30/2015 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta Małomice 25.03.2015 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
VI/29/2015 w sprawie przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/28/2015  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
Vi/27/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej "Gminnym Programem" na lata 2015-2018 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/26/2015  w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych na 2015 rok. 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/25/2015  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/24/2015  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
VI/23/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2014 25.03.2015 25.03.2015 pobierz
V/22/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/177/2013 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 15 kwietnia 2013 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice w obrębie Śliwnik. 27.01.2015 27.01.2015 pobierz
V/21/2015 w sprawieplanów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2015 27.01.2015 27.01.2015 pobierz
V/20/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 27.01.2015 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
V/19/2015 W sprawie zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemy na terenie Gminy Małomice zadania z zakresu zaopatreznia w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków na okres jednego roku. 27.01.2015 01.02.2015 pobierz
V/18/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2015 rok. 27.01.2015 27.01.2015 pobierz
V/17/2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na rok 2015 27.01.2015 01.01.2015 pobierz
V/16/2015 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice 27.01.2015 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
IV/15/2014 w sprawie kontnuacji przynależności Gminy Małomice do  Stowarzyszenia LGD Bory Dolnosląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania   2014-2020  30.12.2014 30.12.2014 pobierz
IV/14/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok. 30.12.2014 30.12.2014 pobierz
III/13/2014  w sprawie przystąpienia Gminy Małomice do Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie z siedzibą w Iłowej w okresie programowania 2014-2020 17.12.2014 17.12.2014 pobierz
III/12/2014 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2014 rok 17.12.2014 17.12.2014 pobierz
III/11/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015-2034 17.12.2014 17.12.2014 pobierz
III/10/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok. 17.12.2014 17.12.2014 pobierz
III/9/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2015 - 2034 17.12.2014 01.01.2015 pobierz
III/8/2014  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2015 17.12.2014 01.01.2015 pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2015-04-24 08:58:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2021-05-18 11:49:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki