NUMER  REJESTROWY

FIRMA, OZNACZENIE SIEDZIBY I ADRESU ALBO IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSIĘBIORCY I ADRES PRZEDSIĘBIORCY NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP) NUMER INDENTYFIKACYJNY REGON, O ILE PRZEDSIĘBIORCA TAKI POSIADA OKREŚLENIE RODZAJU ODBIERANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

1/2012

ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD Sp. z.o.o. ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań Oddział Nr 8 w Szprotawie

zmiana siedziby: ul. Robocza 40, 61-517 Poznań

777-00-00-554

 

6301448337

 


15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

20 01 30 Detergenty nie zawierające substancje niebezpieczne

20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż; baterie i akumulatory łącznie z bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, inne niż urządzenia zawierające freony i inne niż zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i inne niż urządzenia zawierające freony

20 01 38 Drewno nie zawierające substancje niebezpieczne

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insekcydy)

20 01 99 Inne nie wymienione odpady w podgrupie: odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem odpadów opakowanych i włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

____________________________________

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Nr rejestrowy 1/2012,znak:BSR.6233.1.1.2013.Be.K.2 z dnia 16.01.2013r.

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

____________________________________

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nr rejestrowy 1/2012,znak:BSR.6233.1.5.2013.Be.K.2 z dnia 03.06.2013r.

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np.środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności-

bardzo toksyczne

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami

ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17*Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zwierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zwierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Bateria i akumulatory inne niż wymieniony w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 36 Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób Selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

------------------------------------------------------

Zaświadczenie o zmianie wpisu  do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości nr rejestrowy: 1/2012 Nasz znak: BSR.6233.2.2015.Be.K.2 z 05.08.2015

- siedziba firmy na : ul.Robocza 40, 61-517 Poznań ,

Okreslenie rodzaju odbierania odpadów komunalnych:

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztuczntych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierajace pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierajace niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* Sorbety,materiały filtracyjne ( wtym olejowe nieujęte w innych grupach),tkaniny do wycierania (np.szmaty,ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorki i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu.Gruzu ceglanego,odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierajace substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu,gruzu ceglanego,odpadowych materiałów ceramicznych i elementow wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cynk

17 04 07 Mieszniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały budowlane zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampiony fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rteć

20 01 23* Urządzenia zawierajace freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze innne niz wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze,farby drukarskie,kleje,lepiszcze i zywice zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby,tusze,farby drukarskie,kleje,lepiszcze i zywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niz wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierajace te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne inne niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace niebezpieczne  skladniki 5)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 0121, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierajace substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów ( w tym zmiotek wentylacyjnych)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niz wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbirane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegajace biodegredacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegajace biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiornikow bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

2/2012

TEW GOSPODAROWANIE ODPADAMI Sp. z o.o. ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kiełcz

925-11-18-100

97056062

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13 Rozpuszczalniki

20 01 14 Kwasy

20 01 15 Alkalia

20 01 17 Odczynniki fotograficzne

20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne

np. her
bicydy,  insektycydy)

20 01 21 Lampy fluorescencyjne

20 01 23 Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i

żywice zwierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 Detergenty zwierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi

w 16 06 01, 16 06 02

lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie akumulatory    zawierające te baterie

20 01 34 Bateria i akumulatory inne niż wymieniony w 20 01 33

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21

  i  20 01 23  i 20 01 35

20 01 36 Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 

20 01 23   i 20 01 35

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób Selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

               (np.środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne

15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia

konstrukcyjnego ( np. azbest) , włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony  w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03

16 01 03 Zużyte opony

____________________________________

Zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nr rejestrowy 2/2012,znak:BSR.6233.1.2014.Be.K.2

z dnia 16.01.2014r. Zmiana nazwy przedsiębiorcy na: TONSMEIER ZACHÓD SP. Z O.O. UL. SZOSA BYTOMSKA 1, 67-100 KIEŁCZ

 

 

3/2012

 

SITA ZACHOD Sp. z o.o. z siedzibą ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław Składowisko Odpadów w Kartowicach z siedzibą w Kartowicach 37,

67-300 Szprotawa

 

692-22-56-509

 

39076627

 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi                                                                        

zanieczyszczone(np.środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) , włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony  w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione  w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14*Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,

insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25* Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

4/2012

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

ul. Nowogródzka 2

 

68 – 100 Żagań

 

924-10-03-861

 

970427222

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 28 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 30 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20  01 31

20 01 34 Bateria i akumulatory inne niż wymieniony w 20 01 33

20 01 36 Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione

 w 20 01 21,    20 01 23   i  20 01 35

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób Selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służące do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 

 

5/2012

 

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUGOWO-WDROŻENIOWE „EKO-BUD” Tadeusz Żugaj Grodziszcze 22, 66 – 200 Świebodzin

 

851-030-34-59

 

810527424

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 36 Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób Selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienionew 03 01 04

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 07 Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

04 02 21 Odpady z niepotworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

 ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych  w 10 01 04)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych

 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom  (nie nadający się do wykorzystania)

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 12 04 Tworzywa sztuczne

19 12 05 szkło

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej Nr. Rejestrowy 5/2012 znak: BSR.6233.2.1.2014.Be.K.3 z dnia 27.03.2014r.

 

6

 

PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE 'PEKOM S.A

UL. BOHATERÓW GETTA 9-11

68-200 ŻARY

 

928-000-69-12

 

970023062

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

16 01 03 Zużyte opony

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych  i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony  w 17 05 07

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 , 17 09 03

20 01 01 Papier i tektura

 20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin I i II toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze  i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji  niebezpiecznych

20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty nie zawierające substancjeniebezpieczne

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06

02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż; baterie i  akumulatory łącznie z bateriami zawierającymi    

rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, inne niż urządzenia zawierające freony i inne niż zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i inne niż urządzenia zawierające freony

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno nie zawierające substancje niebezpieczne

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności  (bardzo toksyczne i  toksyczne np. herbicydy, insekcydy)

20 01 99 Inne nie wymienione odpady w podgrupie: odpady komunalne segregowane i gromadzone

selektywnie (z wyłączeniem odpadów opakowanych i włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami  opakowaniowymi)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

7

 

USŁUGI TRANSPORTOWE ARTUR WOJTKOWIAK

 

SIECIEBORZYCE 56,

 

67-320 MAŁOMICE

924-102-11-49 970328991

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

 15 01 03 Opakowania z drewna

 15 01 04 Opakowania z metali

 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

 15 01 07 Opakowania ze szkła

 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 16 01 03 Zużyte opony

 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 17 01 02 Gruz ceglany

 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

 17 02 03 Tworzywa sztuczne

 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

 17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

 17 04 02 Aluminium

 17 04 03 Ołów

 17 04 04 Cynk

 17 04 05 Żelazo i stal

 17 04 06 Cyna

 17 04 07 Mieszaniny metali

 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

 20 01 01 Papier i tektura

 20 01 02 Szkło

 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 20 01 10 Odzież

 20 01 11 Tekstylia

 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

 20 01 30 Detergenty nie zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż; baterie i akumulatory łącznie z bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, inne niż urządzenia zawierające freony i inne niż zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i inne niż urządzenia zawierające freony

20 01 38 Drewno nie zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 39 Tworzywa sztuczne

 20 01 40 Metale

 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insekcydy)

 20 01 99 Inne nie wymienione odpady w podgrupie: odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem odpadów  opakowanych i włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących  do gromadzenia nieczystości

 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

8

 

A.S.A.Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

676-21-57-648 35719073

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

 15 01 03 Opakowania z drewna

 15 01 04 Opakowania z metali

 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

 15 01 07 Opakowania ze szkła

 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne

 15 01 11* Opakowania z metali zawierające porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.                azbest),włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 16 01 03 Zużyte opony

 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 17 01 02 Gruz ceglany

 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i  elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

 17 02 03 Tworzywa sztuczne

 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

 17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

 17 04 02 Aluminium

 17 04 03 Ołów

 17 04 04 Cynk

 17 04 05 Żelazo i stal

 17 04 06 Cyna

 17 04 07 Mieszaniny metali

 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony  w 17 05 07

 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  17 09 02, 17 09 03

 20 01 01 Papier i tektura

 20 01 02 Szkło

 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 20 01 10 Odzież

 20 01 11 Tekstylia

 20 01 13* Rozpuszczalniki

 20 01 14* Kwasy

 20 01 15* Alkalia

 20 01 17 Odczynniki fotograficzne

 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności(bardzo toksyczne i toksyczne np.herbicydy, insektycydy)

 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 20 01 27* Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje    niebezpieczne

 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice niezawierające substancji niebezpiecznych

 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 30 Detergenty nie zawierające substancje niebezpieczne

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 i 16 06 03 oraz niesortowane baterie akumulatory zawierające te baterie

 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż; baterie i  akumulatory łącznie z bateriami zawierającymi   rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie

 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23    zawierające niebezpieczne składniki

 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, inne niż urządzenia zawierające freony i inne niż zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki inne niż lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i inne niż urządzenia zawierające freony

 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 38 Drewno nie zawierające substancje  niebezpieczne

 20 01 39 Tworzywa sztuczne

 20 01 40 Metale

 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych

 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insekcydy)

 20 01 99 Inne nie wymienione odpady w podgrupie: odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem odpadów opakowanych i włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 20 03 02 Odpady z targowisk

 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych

podgrupach
 

9

 

PRZEDSIEBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH van Gansewinkel Legnica Spółka z o.o. ul. Spokojna 15

 

59 – 220 Legnica

691-21-67-313 390928270

 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych ( z wyłączeniemopakowań)

 02 01 10 Odpady metalowe

 02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 02 03 02 Odpady konserwantów

 02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

 02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetworzenia

 02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 02 06 02 Odpady konserwantów

 02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

 03 01 01 Odpady kory i korka

 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

 03 03 01 Odpady z kory i drewna

 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzutu z przeróbki makulatury i tektury

 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

 04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

 07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek

 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

 15 01 03 Opakowania z drewna

 15 01 04 Opakowania z metali

 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

 15 01 07 Opakowania ze szkła

 15 01 09 Opakowania z tekstyliów

 15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne    inne niż wymienione w 15 02 02

 16 01 03 Zużyte opony

 16 01 06 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy nie zawierające cieczy i innych    niebezpiecznych elementów

 16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione  w 16 01 11

 16 01 17 Metale żelazne

 16 01 18 Metale nieżelazne

 16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

 16 01 22 Inne nie wymienione elementy

 16 01 99 Inne nie wymienione odpady

 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż  wymienione w 16 92 15

 16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 18 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 17 01 02 Gruz ceglany

 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i   elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

 17 02 01 Drewno

 17 02 02 Szkło

 17 02 03 Tworzywa sztuczne

 17 03 80 Odpadowa papa

 17 04 01 Miedź, Brąz,Mosiądz

 17 04 02 Aluminium

 17 04 03 Ołów

 17 04 04 Cynk

 17 04 05 Żelazo i stal

 17 04 06 Cyna

 17 04 07 Mieszaniny metali

 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  17 09 02 i 17 09 03

 19 12 01 Papier i tektura

 19 12 02 Metale żelazne

 19 12 03 Metale nieżelazne

 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma

 19 12 05 Szkło

 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 19 12 08 Tekstylia

 20 01 01 Papier i tektura

 20 01 02 Szkło

 20 01 10 Odzież

 20 01 11 Tekstylia

 20 01 30 Detergenty nie zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 32 Leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne

 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż; baterie i akumulatory łącznie z bateriami zawierającymi   rtęć oraz niesortowane baterie i akumulatory  zawierające te baterie

 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne  niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23   i 20 01 35

 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

 20 01 39 Tworzywa sztuczne

 20 01 40 Metale

 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione  w 20 01 19

 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne

 20 03 02 Odpady z targowisk

 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

 16 06 03* Baterie zawierające rtęć

 16 06 04 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03)

 16 06 05 Inne baterie i akumulatory

 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 20 01 13* Rozpuszczalniki

 20 01 14* Kwasy

 20 01 15* Alkalia

 20 01 17* Odczynniki fotograficzne

 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,insektycydy)

 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 20 01 23* Urządzenia zawierające freony

 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23     zawierające niebezpieczne składniki (1)

 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 ______________________________

Decyzja o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej Nr. Rejestrowy 9/2013 znak: BSR.6233.1.6.2013.Be.K.4 z dnia 05.11.2013r.

 

10

 

KOWALEWICZ ROBERT TRANSKOW UL. AKACJOWA 1 , 67-106 BOBROWNIKI

925-104-45-48 081079412

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2014-05-07 11:50:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2015-08-13 13:49:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki