Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
LV/259/2014 w sprawie obnizenia średniej ceny zskupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2015 roku. 14.11.2014 14.11.2014 pobierz
LV/258/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok. 14.11.2014 14.11.2014 pobierz
LV/257/2014 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi dziłalności pożytku publicznego na rok 2015" 14.11.2014 14.11.2014 pobierz
LV/256/2014 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień  od tego podatku Gminy Małomice 14.11.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
LIV/255/2014 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 22.10.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
LIV/254/2014 w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 22.10.2014 22.10.2014 pobierz
LIV/253/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok. 22.10.2014 22.10.2014 pobierz
LIV/252/2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Małomice 22.10.2014 22.10.2014 pobierz
LIV/251/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Małomice na lata 2014-2020 22.10.2014 22.10.2014 pobierz
LIV/250/2014 w sprawie aktualności stadium uwarunkowań i planów miejscowych na terenie gminy Małomice 22.10.2014 22.10.2014 pobierz
LIV/249/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice w obrębie Śliwnik. 22.10.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
LIII/248/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na nieprawidłowe działania Burmistrz Małomic 03.10.2014 03.10.2014 pobierz
LIII/247/2014 w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego 03.10.2014 03.10.2014 pobierz
LII/246/2014 w sprawie wyrażenia zgody na użytkowania herbu Gminy Małomice 12.09.2014 12.09.2014 pobierz
LII/245/2014 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 12.09.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
LII/244/2014 w sprawie uchwalenia " Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Małomice na lata 2014-2016" 12.09.2014 12.09.2014 pobierz
LII/243/2014 zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok. 12.09.2014 12.09.2014 pobierz
LI/242/2014 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych 28.07.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
LI/241/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014-2034 28.07.2014 28.07.2014 pobierz
LI/240/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok 28.07.2014 28.07.2014 pobierz
L/239/2014 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym 18.06.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
L/238/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, i wykupu 18.06.2014 18.06.2014 pobierz
L/237/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żagańskiemu na realizację zadania pn. "Budowa jednostronnego chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1042F w miejscowości Chichy" 18.06.2014 18.06.2014 pobierz
XLIX/236/2014 zmieniająca uchwałę  w sprawie zasad najmu lokali użytkowych 06.06.2014 06.06.2014 pobierz
XLIX/235/2014 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym 06.06.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLIX/234/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok 06.06.2014 06.06.2014 pobierz
XLIX/233/2014  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego 06.06.2014 06.06.2014 pobierz
XLIX/232/2014  w sprawie abolutorium dla Burmistrza Małomic  za 2013 r. 06.06.2014 06.06.2014 pobierz
XLVIII/231/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014-2034 26.05.2014 26.05.2014 pobierz
XLVIII/230/2014 zmienieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok 26.05.2014 26.05.2014 pobierz
XLVIII/229/2014 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 26.05.2014 26.05.2014 pobierz
XLVII/228/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014-2034 16.04.2014 16.04.2014 pobierz
XLVII/227/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok 16.04.2014 16.04.2014 pobierz
XLVI/226/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 31.03.2014 31.03.2014 pobierz
XLV/225/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Małomickiego Ośrodka Kultury w Małomicach za rok 2013 25.03.2014 25.03.2014 pobierz
XLV/224/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014- 2034 25.03.2014 25.03.2014 pobierz
XLV/223/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 25.03.2014 25.03.2014 pobierz
XLV/221/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz sziedzib obwodowych komisji wyborczych. 25.03.2014 25.03.2014 podlega ogłoszeniu w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLV/222/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 25.03.2014 25.03.2014 podlega ogłoszeniu w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLV/220/2014 w sprawie nadania statutu Małomickiemu Ośrodkowi Kultury w Małomicach 25.03.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLV/219/2014 w sprawie nadania statutu Biblioteki Publicznej w Małomicach 25.03.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLV/218/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2013 25.03.2014 25.03.2014 pobierz
XLIV/217/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2014- 2020 28.02.2014 28.02.2014 pobierz
XLIV/216/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011- 2032" 28.02.2014 28.02.2014 pobierz
XLIV/215/2014 w sprawie przejęcia zabudowanej nieruchomości oraz dróg położonych w mieście Małomice 28.02.2014 28.02.2014 pobierz
XLIV/214/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania :Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 28.02.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 pobierz
XLIV/213/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014- 2020 28.02.2014 po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj. Lubuskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2014 pobierz
XLIV/212/2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice 28.02.2014 28.02.2014 pobierz
XLIV/211/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok 28.02.2014 28.02.2014 pobierz
XLIV/210/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenia gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 28.02.2014 po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz
XLIII/209/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011- 2032" 29.01.2014 po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dz.U.Woj. Lubuskiego pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2014-03-31 10:11:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2021-05-18 11:38:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki