☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 
Karta usługi 00 Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z Nida 14 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (Dz. U. Nr 145, poz. 1630),  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydaniem uprawnień na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150 poz. 1685)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką  Druk do pobrania  zawierający:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
b) numer w rejestrze przedsiębiorców
c) określenie rodzaju, zakresu i obszaru wykonywania transportu drogowego
d) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji
e) czas, na jaki licencja ma być udzielona (nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat).
2. odpis z rejestru przedsiębiorców,
3. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),
4. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
5. zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy jak i zatrudnionych przez niego kierowców,
6. świadectwo kwalifikacji przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy jak i zatrudnionych przez niego kierowców
7. świadectwo legalizacji taksometru
8. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, lub udokumentowanie co najmniej 5 – letniej praktyki w zakresie wykonywania tego transportu: przerwa w wykonywaniu transportu drogowego nie może być dłuższa niż kolejnych 6 miesięcy przyczyn zależnych od wnioskodawcy,
9. urzędowo potwierdzoną kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, a w przypadku gdy nie jest jego właścicielem – również dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem,

Opłaty:
Wniosek - 5 zł.   (art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.)
Od każdego załącznika – 0,50 zł. (art. 1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 o opłacie skarbowej, Dz. U. nr 86 poz. 960 z późn. zm.)

Znaki opłaty skarbowej do nabycia  w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach
Opłata administracyjna za wydanie licencji na obszar gminy na:
 •   2 – 15 lat wynosi 200 zł.
 • 15 – 30 lat wynosi 250 zł.
 • 30 – 50 lat wynosi 300 zł.
  Opłata za wymianę uprawnień przewozowych, gdy nie ulegają zmianie dotychczasowe dane określone w tych uprawnieniach :
  wynosi 100 zł
  Opłata za zmianę danych lub wtórnik licencji: 10% opłaty za licencję.
  (na podst. art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371)

  Miejsce złożenia / pobrania dokumentów:
  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice,
  tel.(0 -68) 376-90-85  wew. 11

  Termin załatwienia sprawy:
  Do 30 dni
  Do 3 miesięcy w przypadku wymiany dotychczasowego zezwolenia na licencję

  Sposób załatwienia sprawy:
  Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia

  Komórka / osoba odpowiedzialna:
  Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek, pok. 14,
  Tel. (0-68) 376-9085 wew. 36. 

  Tryb odwoławczy:
  Od decyzji przysługuje stronie  prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza  Małomic   w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

  Informacje dodatkowe:
  1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje w drodze  administracyjnej.
  2. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
  3. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
  4. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.
  5. Przedsiębiorcy prowadzący do dnia 1.01.2002 działalność gospodarczą w zakresie krajowego drogowego przewozu osób mogą ją nadal wykonywać w dotychczasowym zakresie, na podstawie posiadanych uprawnień, przez okres 2 lat. Nie później niż w terminie 6 miesięcy przed upływem tego okresu przedsiębiorcy ci powinni wystąpić do organu udzielającego licencji z wnioskiem o udzielenie licencji.


   
 • Wytworzył:
  W. Chłostowski
  Udostępnił:
  Chłostowski Wincenty
  (2005-11-23 19:46:09)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Chłostowski Wincenty
  (2006-07-13 11:56:20)

         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
   
  liczba odwiedzin: 35978