Przyznanie dodatku mieszaniowego

 
Karta usługi 00 Przyznanie dodatku mieszkaniowego


Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz. 734), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817, Dz.U. z 2005r. Nr 131, poz. 1094), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzonego wywiadu.    
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – Druk do pobrania
2. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – Druk do pobrania
3. Zaświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny zamieszkujących z wnioskodawcą ( emerytury, renty, zasiłki rodzinne, stypendia, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, dochody z pracy – za ostatnie 3 miesiące)
4. Ostatni rachunek za energię elektryczną

UWAGA! Właściciele domków jednorodzinnych są obowiązani dołączyć do wniosku dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej oraz stan techniczny budynku – zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Żaganiu – Wydziału Infrastruktury i Budownictwa.

Opłaty:
Procedura jest wolna od opłat.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Wieloosobowe stanowisko ds świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, Urząd Miejski w Małomicach, ul. Konopnicka, 67-320 Małomice. 
Tel. 068-376-93

Termin załatwienia sprawy:
miesiąc
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji w sprawie przyznania lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Wieloosobowe stanowisko ds świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych, Urząd Miejski w Małomicach, ul. Konopnicka, 67-320 Małomice - Inspektor Janina Parmonik.
Tel. 068-376-93

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje o kosztach utrzymania mieszkania dla poszczególnych tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego określone są szczegółowo w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów:

§ 2. 1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych:
1) najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 2-5 - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
2) członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
3) właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
4) osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
5) zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.”Wytworzył:
- Wincenty Chłostowski zatwierdził Burmistrz Małomic - Czesław Korniak
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-25 23:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 14:04:34)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki