Zameldowanie na pobyt czasowy

 Karta usługi 000  Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy)

 
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałe) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (właściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłatom.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w wypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy.
dokonania czynności meldunkowej cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemca.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik
tel. 68-3769027 wew. 11

Tryb odwoławczy
Od decyzji   przysługuje  odwołanie do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej  3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa.
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez prawne dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-26 15:40:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2018-02-23 14:46:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki