Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

 Karta usługi 000  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Wymagane dokumenty:
1. Aktualny raport, karta pobytu stałego lub czasowego,
2. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego cudzoziemca,
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, ujawniający osobę uprawnioną do wyrażenia zgody na zameldowanie.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy cudzoziemców nie podlegają opłatom

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.

Termin załatwiania sprawy:
bezwłocznie
 
Sposób załatwiania sprawy:
Dokonania czynności zameldowania  oraz wydanie  potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik.

 

tel. wew. 11
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-26 15:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2018-02-23 14:49:38)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki