Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 Karta usługi 000  Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu Nr PESEL 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
 
Wymagane dokumenty
1. Umotywowany wniosek o wymeldowanie.
2. Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty
10 zł za wydanie decyzji

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, tel wew. 11 

Termin:
- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071),
- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,
 
Sposób załatwienia sprawy:
Organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności orzeka:
- o wymeldowaniu,
- o braku podstaw do wymeldowania,
- o umorzeniu postępowania,
- o zawieszeniu postępowania (wydania w sytuacji , gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołanie do Wojewoda Lubuskiego  za pośrednictwem Burmistrza Małomic  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:
W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie,
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Żaganiu - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie),
Z podaniem o wymeldowanie może występić  osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-23 20:54:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2018-02-23 14:46:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki