Sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza

Karta usługi 00 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.)
-
Uchwała nr XLVIII/249/2001 Rady Gminy ...... z dnia........ w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów
-
Uchwała nr XLVIII/254/2001 Rady Gminy ..... z dnia ..................roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
d) przedmiot działalności gospodarczej
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży. Druk do pobrania
W zależności od potrzeb do pobrania następujące druki:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii lub detalu
- Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć

Opłaty:
Od wniosku  - nie pobiera się  opłaty
Od załączników – nie pobiera się opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
1)   525 zł dla napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2)   525 zł dla napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2100 zł dla napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.
Opłata wnoszona jest w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim,  zobowiązani są do złożenia, w terminie do 31 stycznia roku następnego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży  roku poprzednim.
Opłata roczna, w przypadku punktu sprzedaży, w którym  wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim  (art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,  wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% 
(art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
Opłatę za zezwolenie można wnieść w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach, w Banku Spółdzielczym w Żaganiu O/Szprotawa Nr

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice 

Tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 17
 
Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Komórka osoba / odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek 

pok. 14

tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 36

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:
  I. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona na tarenie gminy tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmiatrza  Małomic.

 II. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie dla napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 III. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

 IV. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 30 m, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów: kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych.

 V. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie plaż i falochronów.

VI. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) wniesienie opłaty
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa

VII. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:

 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych
 • sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych
  b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
  f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
  Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

  VIII. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  a) likwidacji punktu sprzedaży,
  b) upływu terminu ważności zezwolenia,
  c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  e) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.
  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  IX. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

   X. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

   XI. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

  XII. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Miejskiej przywołanych w podstawie procedury.
 • Wytworzył:
  W. Chłostowski
  Udostępnił:
  Chłostowski Wincenty
  (2005-11-26 18:57:10)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Chłostowski Wincenty
  (2006-07-13 14:09:26)

         DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki