Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta usługi 00   Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna: 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.), Uchwała nr XLVIII/249/2001 Rady Gminy ........... z dnia .............. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania i warunki sprzedaży tych napojów,  Uchwała nr XLVIII/254/2001 Rady Gminy.......z dnia ............roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002.
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Druk do pobrania zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty 
Od załączników nie pobiera się opłaty
Zezwolenie w wysokści 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach:
 Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
Tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 17
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia

Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gospodarczego / Inspektor Beata Kaczmarek 

pok. 14

tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 36

 

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem  w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie dla napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-26 18:50:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2006-07-13 14:07:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki