☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Sobota 04.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielne Stanowisko ds.Planowania Przestrzennego i Obrony Cywilnej

Samodzielne Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego i Obrony Cywilnej


Funkcję pełni:  Inspektor Edward Więckowski
Tel:   068-376-90-27,   wew. 37

Stanowisko podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
Zadania realizowane na samodzielnym stanowisku ds. Planowania Przestrzennego i Obrony Cywilnej

1. Obrona Cywilna:

 • opracowanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej, oraz planu przyjęcia ześrodkowanych załóg zakładów pracy i ewakuowania ludności
 • nadzorowanie utrzymania i aktualizacji planu gotowości do działania w formacji obrony cywilnej
 • planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie prowadzenia akcji ratunkowej i usuwania skutków klęsk żywiołowych

2. Łączność i ostrzeganie:

 • przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
 • nadzorownie i kontrolowanie utrzymania w stałej sprawności urządzeń alarmowych

3. Ochrona przed skażeniem:

 • przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania skażeń i zakażeń
 • planowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją skażeń
 • posiadanie danych dotyczących rodzaju i ilości toksycznych środków przemysłowych znajdujących się na terenie gminy i miasta i gmin sąsiednich, oraz wynikających z tego faktu zagrożeń

4. Działalność szkoleniowa:

 • planowanie i organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej, oraz łączności w zakresie powszechnej samoobrony
 • typowanie i kierowanie na przeszkolenia instruktorów OC,oraz prowadzenie ich ewidencji

5. Nadzór techniczny:

 • nadzorowanie nad utrzymaniem w stałej gotowości techniczno-eksploatacyjnej istniejąych budowli ochronnych, oraz planowanie doraźnego przygotowania brakujących budowli ochronnych podczas wprowadzania wyższych stanów gotowośći ochronnej państwa
 • nadzorowanie nad zapewnieniem przygotowania i realizacji zaciemnienia i wygaszania oświetlenia we wsiach i zakładach pracy
 • opracowanie planów i zapewnienie realizaji dostaw wody pitnej dla ludności

6. Planowanie materiałowo-techniczne:

 • opracowanie zestawienia należności i planów zaopatrzenia organów kierowania i formacji obrony cywilnej w wojskowy sprzęt techniczny, oraz planowanie dostaw sprzętu technicznego dla formacji OC
 • zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzorowanie utrzymania i eksploatacji sprzętu OC w zakłądach pracy zlokalizowanych na administrowanym terenie

7. Planowanie gospodarczo-finansowe:

 • planowanie zadań i budżetu z zakresu ochrony cywilnej
 • ocena gotowości formacji OC, oraz działania w kierunku podniesienia sprawności
 • kontrola realizowania zadań OC w zakładach pracy
 • prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • nadzór i koordynacja zasad postępowania z wiadomościami stanowiącymi tajemnice służbową i państwową, oraz prowadzenie kancelarii tajnej w urzędzie i kontrola w jednostkach gospodarczych

8. Świadczenia osobiste OC:

 • zbieranie danych do planu świadczeń na rzecz obrony kraju i przekazywanie ich do Wojewódzkiego Inspektoratu OC
 • planowanie wykorzystania pozostających do dyspozycji zakładów pracy maszyn, urządzeń, sprzętu i środków materiałówych przydatnych do realizacji zadań OC, oraz decydowanie w razie potrzeby o ich wykorzystaniu

9. Popularyzajca OC:

 • udostępnianie dla szkół i zakładów pracy dostępnych form i środków oddziaływania (np. radiowęzły, gazetki ścienne, fotoserwisy)
 • ewidencjonowanie i rozprowadzanie wydawnictw i materiałów propagandowych z OC

10. Realizacja ustawy o powszechnym obowiązku do służby wojskowej:

 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem rejestracji przedpoborowych i poboru do wojska
 • prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • nakładanie na mieszkańców, zakłady pracy i instytucje obowiązku wykonywania świadczeń osobostych i rzeczowych na rzecz obrony kraju i ewidencja świadczeń
 • prowadzenie dokumentacji akcji posłańczej

11. Ochrona p.poż:

 • prowadzenie rejestru straży pożarnych, oraz danych organizacyno-osobowych, ewidencji członków zarządu i członków OSP
 • realizacja zadań wynikających z planu p.poż - współdziałanie z organizacjami OSP
 • współdziałanie z organizacjami społecznymi w tym zakresie

12. Budowa, modernizacja i ochrona dróg gminnych:

 • sporządzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji dróg (mostów) gminnych
 • opracowanie planów budowy, remontów kapitalnych, oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych
 • koordynacja i nadzór nad realizacją planów robót na drogach gminnych
 • inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją robót w ramach czynów społecznych
 • zadania w zakresie dróg gminnych-ochrony
 • opracowanie planów i analiz do planów społeczno-gospodarczych gminy w zakresie rozwoju drogownictwa
 • wnioskowanie odnośnie potrzeb gminy w zakresie dróg wojewódzkich -rozwoju
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie finansowym i rzeczowym z realizacji zadań na drogach  gminnych
 • współdziałanie w zakresie rozwoju sieci dróg z właściwym rejonem dróg publicznych, oraz obwodem drogowym
 • prowadzenie akcji zimowych na drogach gminnych, oraz innych nie objętych planem zimowego utrzymania przez rejon dróg publicznych ważnych dla życia i rozwoju gminy
 • zabezpieczenie jednostkom drogowym i kolejowym niezbędnej ilości sprzętu, transportu i siły roboczej do akcji zimowej z jednostek gospodarki uspołecznionej działajacych na terenie gminy
 • prowadzenie i bieżące oceny stanu przejezdności dróg gminnych, oraz wojewódzkich i kolejowych w okresie zimowym
 • załatwianie spraw i wniosków dot. dróg gminnych
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogi gminnej
 • ustawienie niezbędnych znaków drogowych, oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających ruch drogowy
 • dokonywanie przeglądów stanu utrzymania dróg i mostów pod względem prawidłowości oznakowania stanu technicznego jezdni i pobocza, odwadnianie itp.
 • wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów ponadgabarytwy (przekroczony parametr szerokości, wysokości, długości, masy rzeczywistej lub nacisku na oś jeżeli przewóz, przejazd rozpoczyna się drogą gminną)
 • prowadzenie zbioru aktów prawnch dotyczących drogownictwa
 • ustalanie udziału państwowych jednostek gospodarczych w kosztach (budowy, modernizacji i ochorny dróg gminnych jeżeli nadmierne zniszczenia zostały wywołane ruchem pojazdów do tych jednostek)

13. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:

 • przygotowania i prowdzenie procedury związanej z uchwaleniem i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • prowadzenie rejestru wniosków w sprawie wsrowadzenia do studium obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim i krajowym
 • prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i uchwaleniem miejscowego pranu zagospodarowania przestrzennego
 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrzywaniem wniosków w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowanu terenu.
 • prowadzenie w imieniu burmistrza rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym i powiatowym
 • prowadzenie w imieniu burmistrza rejestry wydanych decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

 

Wytworzył:
W.Chłostowski
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-11-25 21:53:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2007-01-24 13:42:00)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3792