Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach 2012


 

Nr uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
XXX/149/2012 w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisjii na rok 2013 27.12.2012 27.12.2012 pobierz
XXX/148/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2012 27.12.2012 27.12.2012 pobierz
XXX/147/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoyz Finansowej Gminy na lata 2013- 2034 27.12.2012 z dniem 1 stycznia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajno przyjęty pobierz
XXIX/146/2012 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2013 rok. 27.12.2012 z dniem 1 stycznia i podlega ogłoszeniu w Dz.U.Woj.Lubuskiego   pobierz
XXIX/145/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach 17.12.2012 17.12.2012 pobierz
XXIX/144/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice. 17.12.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXIX/143/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 17.12.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXIX/142/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej. 17.12.2012 17.12.2012 pobierz
XXIX/141/2012 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice, obejmującej tereny położone: przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej. 17.12.2012 17.12.2012 pobierz
XXIX/140/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012- 2034 17.12.2012 17.12.2012 pobierz
XXIX/139/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok 17.12.2012 17.12.2012 pobierz
XXVIII/138/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Małomic 20.11.2012 20.11.2012 pobierz
XXVIII/137/2012 w spawie określenia  wysokości stawek  podatku od środków transportowych 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 pobierz
XXVIII/136/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXVIII/135/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXVIII/134/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 pobierz
XXVIII/133/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXVIII/132/2012 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art.6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXVIII/131/2012

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012- 2034

20.11.2012 20.11.2012 pobierz
XXVIII/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 20.11.2012 20.11.2012 pobierz
XXVIII/129/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok 20.11.2012 20.11.2012 pobierz
XXVIII/128/2012  w sprawie obnżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2013r. 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r pobierz
XXVIII/127/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXVIII/126/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 20.11.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r pobierz
XXVII/125/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanych położonych w mieście Małomice na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony 26.10.2012 26.10.2012 pobierz
XXVII/124/2012 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych     26.10.2012 26.10.2012 pobierz
XXVII/123/2012 w sprawie podziału Gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 26.10.2012 26.10.2012 pobierz
XXVII/122/2012 w sprawie przyjęcia przez gminę dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na przedsięwzięcie związane z realizacją programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Małomice w 2012r. 26.10.2012 26.10.2012 pobierz
XXVI/121/2012 w sprawie przejęcia niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Śliwnik gm. Małomice 26.09.2012 26.09.2012 pobierz
 XXVI/120/2012 w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012- 2034 26.09.2012 26.09.2012 pobierz
XXVI/119/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok     pobierz
XXV/118/2012 w sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowej w miescie Małomice gm. Małomice. 18.09.2012 18.09.2012 pobierz
XXIV/117/2012 w sprawie kupna prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci zabudowanych i niezabudowanych w mieście Małomice gm. Małomice. 13.09.2012 13.09.2012 pobierz
XXIII/116/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034. 09.08.2012 09.08.2012 pobierz
XXII/115/2012 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania. 26.07.2012 26.07.2012 pobierz
XXII/114/2012 w sprawie przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym gminy Małomice. 26.07.2012 26.07.2012 pobierz
XXII/113/2012 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Małomice. 26.07.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXII/112/2012

w sprawie zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznej  Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza.

26.07.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XXI/111/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Małomicach. 22.06.2012 22.06.2012 pobierz
XXI/110/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012-2034. 22.06.2012 22.06.2012 pobierz
XXI/109/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012r.  22.06.2012 22.06.2012 pobierz
XXI/108/2012 w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2011r. 22.06.2012 22.06.2012 pobierz
XX/107/2012 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych w mieście Małomice gm. Małomice 05.06.2012 05.06.2012 pobierz
XIX/106/2012 w sprawie określania zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. 24.05.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XIX/105/2012 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznej Szkole Podstawowej im.Adama Mickiewicza w Małomicach.  24.05.2012 24.05.2012 pobierz
XIX/104/2012 w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatklu mieszkaniowego. 24.05.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XIX/103/2012 w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 24.05.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XIX/102/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok. 24.05.2012 24.05.2012 pobierz
XIX/101/2012 w sprawie przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym gminy Małomice  24.05.2012 po upływie 14dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.Woj.Lubuskiego pobierz
XVIII/100/2012 w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVIII/99/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012r - 2017r. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVIII/98/2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVIII/97/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Małomicach za rok 2011. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVIII/96/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 - 2034. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVIII/95/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012r. 23.03.2012 23.03.2012 pobierz
XVII/94/2012 w sprawie powołania Spółdzielni Socjalnej 02.02.2012 02.02.2012 pobierz
XVII/93/2012 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2012 rok. 02.02.2012 02.02.2012 pobierz
XVII/92/2012 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego 02.02.2012 02.02.2012 pobierz
XVII/91/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 02.02.2012 02.02.2012 pobierz
XVII/90/2012 w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej do ceny 1m2 odebranych ścieków od dostawców 02.02.2012 02.02.2012 pobierz
XVII/89/2012 w sprawie zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsieąbiorstwu realizującemu na terenie Gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1 roku. 02.02.2012 09.02.2012 pobierz

 

Wytworzył:
Rada Miejska w Małomicach
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2012-03-14 15:16:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2021-05-18 11:43:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki