Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach 2010r.

 Nr uchwały  Uchwała w sprawie: Dzień podjęci Dzień wejścia w życie Treść uchwały
         
LIII/339/2010   sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 9.11.2010   9.11.2010   pobierz 
LIII/338/2010  w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011". 9.11.2010   9.11.2010   pobierz 
LIII/337/2010  w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 9.11.2010   25.11.2010   pobierz 
LII/336/2010  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 19.10.2010   19.10.2010   pobierz 
LII/335/2010  w sprawie określenia warumków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Małomice. 19.10.2010   01.12.2010   pobierz  
LI/334/2010  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 30..09.2010   30..09.2010   pobierz 
LI/333/2010  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 30..09.2010   29.10..2010   pobierz 
L/332/2010  w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 17.09.2010   17.09.2010   pobierz 
L/331/2010  w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych. 17.09.2010   17.09.2010   pobierz  
L/330/2010  w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 17.09.2010   17.09.2010   pobierz 
L/329/2010   w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Małomice. 17.09.2010    17.09.2010   pobierz 
L/328/2010 w sprawie wyrażenia  zgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. . 17.09.2010   17.09.2010 pobierz 
L/327/2010 w sprawie określenia zasad korzystania ze Stadionu Miejskiego w Małomicach i Stadionu Piłkarskiego w Janowcu 17.09.2010 22.10.2010 pobierz 
L/326/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach. 17.09.2010 22.10.2010 pobierz 
L/325/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję kultury- Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania statutu 17.09.2010 01.10.2010 pobierz 
L/324/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 17.09.2010 17.09.2010 pobierz 
L/323/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 17.09.2010 17.09.2010 pobierz 
XLIX/322/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 30.06.2010 30.06.2010 pobierz 
XLIX/321/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małomice za I półrocze danego roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  samorządowych instytucji kultury. 30.06.2010 30.06.2010 pobierz 
XLIX/320/2010 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 30.06.2010 30.06.2010 pobierz 
XLVIII/319/2010 w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok 31.05.2010 31.05.2010 pobierz 
XLVIII/318/2010   w sprawie emisji obligacji Gminy Małomice oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 31.05.2010   31.05.2010 pobierz 
XLVIII/317/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Małomice do realizacji projektu "Lubuski e-Urząd". 31.05.2010                                  31.05.2010 pobierz 
XLVIII/316/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice-teren położony w rejonie ul.Kołątaja i Pruszkowskiej 31.05.2010                                   10.10.2010 pobierz 
XLVII/315/2010 zmieniająca w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Śliwnik 2010-2015. 06.05.2010 06.05.2010 pobierz 
 XLVII/314/10  w sprawie określenia oplat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 06.05.2010   06.05.2010 pobierz   
 XLVII/313/10  zmian budżetu gminy na 2010 rok. 28.05.2010  28.05.2010  pobierz  
 XLVII/312/10  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice.  28.04.2010 28.04.2010  pobierz 
 XLVII/311/10  rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2009 rok.  28.04.2010  28.04.2010 pobierz 
XLV/310/10 zmian budżetu gminy na 2010 rok. 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/309/10 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego dotyczącego utworzenia okręgow wyborczych. 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/308/10 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Współpraca międzysektorowa na rzecz wspierania ekonomii społecznej w regionie lubuskim". 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/307/10 przyjęcia projektu uchwaly w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice" 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/306/10 funduszu sołeckiego 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/305/10 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie zmiany uchwaly w sprawie likwiadacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu. 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
XLV/304/10 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
 XLV/303/10 wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomosci w formie bezprzetargowej na powiększenie już istniejącej działki położonej na terenie gminy Małomice. 16.03.2010 16.03.2010 pobierz
 XLV/302/10

   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z  udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym  

16.03.2010 16.03.2010 pobierz
 XLIV/301/10 zatwierdzenia Planu Obrony Miejscowości Śliwnik 2010-2015.   05.02.2010  05.02.2010 pobierz
 XLIV/300/10 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żagańskiego w roku 2010.   05.02.2010    05.02.2010    pobierz
 XLIV/299/10 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie likwidacji Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno - Kardiologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Torzyniu.   05.02.2010    05.02.2010   pobierz
 XLIV/298/10 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   05.02.2010    05.02.2010  pobierz
 XLIV/297/10 ustalenia dotacji przedmiotowej do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców.   05.02.2010     05.02.2010 pobierz
 XLIV/296/10 zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 rok.   05.02.2010  05.02.2010  pobierz
 XLIV/295/10 przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubiechów. 05.02.2010 05.02.2010 pobierz
 XLIV/294/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.   05.02.2010    05.02.2010  pobierz
 XLIV/293/10  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.   05.02.2010   05.02.2010  pobierz
 XLIV/292/10
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
  05.02.2010   05.02.2010 pobierz
 XLIV/291/10
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
  05.02.2010   05.02.2010 pobierz
XLIV/290/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.  05.02.2010  05.02.2010 pobierz
XLIV/289/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.  05.02.2010 05.02.2010 pobierz
XLIV/288/10 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 05.02.2010 05.02.2010 pobierz
XLIII/287/10 zmian budżetu gminy na 2010 rok. 07.01.2010 07.01.2010 pobierz

 

Wytworzył:
Rada Miejska w Małomicach
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2010-03-11 09:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2011-01-20 09:50:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki