PUBLICZNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU

PUBLICZNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 

 

Wyszukiwanie informacji o środowisku


Karta typu A
wnioski o wydanie decyzji, o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, o ustalenie programu dostosowawczego 

Karta typu B
decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

Karta typu C
projekty polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
polityki, strategie, plany i programy

Karta typu E
raporty oddziaływania na środowisko, raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.50 ust.1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F
prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami RP, które można oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium RP, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii

Karta typu G
wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karta typu H
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
inne dokumenty
 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2009-06-10 05:16:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2009-06-10 05:55:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki