Uchwały Rady Miejskiej w Małomicach 2009r.

 Nr uchwały
 Uchwała w sprawie: Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść uchwały
XLII/286/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 28.12.2009 28.12.2009 pobierz
XLII/285/09 przekształcenia Małomickiego Ośrodka Kultury i Sportu w samorządową instytucję Kultury - Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach oraz nadania Statutu. 28.12.2009 28.12.2009 pobierz
XLII/284/09 przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w samorządową instytucję kultury - Biblioteka Publiczna w Małomicach oraz nadania Statutu. 28.12.2009 28.12.2009 pobierz
XLI/282/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
XLI/281/09 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu. 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
XLI/280/09 zmiany uchwały Nr XL/273/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty tarowej. 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
LXI/279/09 zmieniającą uchwałę Nr LX/271/09 z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 07.12.2009 28.12.2009 pobierz
LXI/278/09 planów pracy Rady Miejskich i jej stałych Komisji na rok 2010. 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
LXI/277/09 przyjącia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2010". 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
LXI/276/09 likwidacji zakładu budżetowego- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chichach w celu połączenia z Publiczną Szkołą Podstawowa w Chichach jednostką budżetową 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
LXI/275/09 nadania statutu Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Małomicach 07.12.2009 07.12.2009 pobierz
LX/274/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 06.11.2009 06.11.2009 pobierz
LX/273/09 ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej 06.11.2009 06.11.2009 pobierz 
LX/272/09 uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 06.11.2009 06.11.2009 pobierz
LX/271/09 określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 06.11.2009 07.12.2009 pobierz
LX/270/09   likwidacji zakładu budżetowego pn."Przedszkole Publiczne w Małomicach."  06.11.2009 06.11.2009   pobierz 
LX/269/09 uznania za pomnik przyrody 06.11.2009 06.11.2009 pobierz
LX/268/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedyży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 06.11.2009 06.11.2009 pobierz
XXXIX/267/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 15.09.2009  15.09.2009  pobierz
XXXIX/266/09    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomic. 15.09.2009   16.11.2009 pobierz 
XXXIX/265/09   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Konopnickiej 4 działka Nr 258 o powierzchni 634 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym. 15.09.2009 15.09.2009 pobierz
XXXIX/264/09   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 15.09.2009 15.09.2009 pobierz
XXXIX/263/09   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 15.09.2009 15.09.2009 pobierz
XXXIX/262/09   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 15.09.2009 15.09.2009 pobierz
XXXIX/261/09   wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i zabezpieczenia jej wykonania wekslem in blanco. 15.09.2009 15.09.2009 pobierz
XXXIX/260/09   ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowane w przedszkolach prowadzonych przez  Gminę Małomice 15.09.2009 16.11.2009 pobierz
XXXIX/259/09   zmian budżetu gminy na 2009 rok. 15.09.2009   15.09.2009    pobierz 
 XXXVIII/258/09  zmian budżetu gminy na 2009 rok. 11.08.2009  11.08.2009  pobierz 
XXXVIII/257/09  zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu  11.08.2009 11.08.2009  pobierz 
XXXVIII/256/09 przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik gm. Małomice  11.08.2009 11.08.2009  pobierz 
XXXVIII/255/09 przyjęcia ,,Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych na terenie Gminy Małomice". 11.08.2009 11.08.2009 pobierz
XXXVIII/254/09 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Małomic. 11.08.2009  02.10.2009 pobierz
XXXVIII/253/09 utworzenia stowarzyszenia 11.08.2009 11.08.2009 pobierz
XXXVIII/252/09 przyjęcia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Małomice". 11.08.2009 11.08.2009 pobierz
XXXVII/251/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 16.07.2009 16.07.2009 pobierz 
XXXVI/250/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracę 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/249/09 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/248/09 zmian uchwały XXXIV/239/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 09 czerwca 2009 roku.  01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/247/09 przejęcia niezabudowaniej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/246/09 przejęcia zabudowanej nieuchomości położonej w Małomicach 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/245/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXVI/244/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym 01.07.2009 01.07.2009 pobierz 
XXXV/242/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok 22.06.09 22.06.09 pobierz 
XXXV/241/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małomice 2009-2015 22.06.09 22.06.09 pobierz 
XXXIV/239/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok. 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/238/09 emisji obligacji komunalnych 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/237/09 zaciągnięcia pożyczki przez gminę 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/236/09 uchylenia ustawy XXXIII/213/09 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 kwietnia 2009 roku 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/235/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/234/09 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik gm. Małomice 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/233/09 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik gm. Małomice 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/232/09 zmieniająca uchwałe w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową utrzymaniem i ochrona dróg wynikającego z przezdsięwzięć nie realizowanych przez Gminę Małomice. 09.07.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  pobierz 
XXXIV/231/09 użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej Nr 6 w Małomicach 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/230/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych na terenie na terenie Gminy Małomice" 09.07.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  pobierz 
XXXIV/229/09 wyrażenia zzgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytrtu VII, Działania 7.3. 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/228/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1. 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/227/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXIV/226/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. 09.07.2009 09.07.2009 pobierz 
XXXII/225/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok 27.04.2009 27.04.2009 pobierz 
XXXII/224/09 uznania za pomniki przyrody 27.04.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  pobierz
XXXII/223/09 przyjęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Małomice 27.04.2009 27.04.2009 pobierz
XXXII/222/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 27.04.2009 27.04.2009 pobierz
XXXII/221/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 27.04.2009 27.04.2009 pobierz
XXXII/220/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 27.04.2009 27.04.2009 pobierz
XXXII/219/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 27.04.2009 27.04.2009 pobierz
XXXII/218/09 wyrażenia zgody na udzelenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w grunice zbywanych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym  27.04.2009  27.04.2009   pobierz
XXXII/217/09 ustalenia Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego   27.04.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  pobierz 
XXXII/216/09 ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine Małomice   27.04.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego  pobierz
XXXII/215/09 rozpatrzenia srawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2008  27.04.2009  27.04.2009 pobierz 
XXXIII/14/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok 16.04.2009 16.04.2009 pobierz
XXXIII/213/09 zaciągnięcia preferencyjnego kreedytu długoterminowego na dofinansowanie zadania "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice Etap - II" służącego rozwojowi budownictwa mieszkaniowego. 16.04.2009 16.04.2009 pobierz
XXXI/212/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami gminy Małomice" 26.03.2009 po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pobierz
XXXI/211/09 zmian budżetu gminy na 2009 rok 26.03.2009 26.03.2009 pobierz
XXX/210/2009 zmian budżetu gminy na 2009 rok 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/209/2009 uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 - 2011 dla Gminy Małomice 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/208/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/207/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009" 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
 XXX/206/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/205/09 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/204/09 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Janowiec 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/203/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Małomice na lata 2009 - 2015  10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/202/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrzany na lata 2009 - 2015 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/201/09 zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janowiec na lata 2009 - 2015 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXX/200/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
 XXX/199/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 10.03.2009 10.03.2009 pobierz
XXIX/198/2009 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 30.01.2009  po 14 dniach od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego pobierz
XXIX/197/2009 ustalenia dotacji przedmiotowej do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców 30.01.2009 30.01.2009 pobierz
XXIX/196/09 zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 1 roku 30.01.2009 30.01.2009 pobierz
XXIX/195/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie zbywanym na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 30.01.2009 30.01.2009 pobierz
XXIX/194/2009 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. 30.01.2009 30.01.2009 pobierz
XXIX/193/09 przystąpienia do realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30.01.2009 30.01.2009 pobierz
 XXIX/192/09 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Sienkiewicza 4 działka Nr 737 o powierzchni 644 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym 30.01.2009 30.01.2009 pobierz

 

Wytworzył:
Krystyna Andrzejewska
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2009-04-14 16:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2010-03-11 10:18:42)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki