Uchwały Rady Miejskiej podjete w latach 2006 - 2007

Nr uchwały Uchwała w sprawie: Dzień podjęcia

Dzień wejścia w życie

Treść uchwały

XVII/94/2007 zmian budżetu gminy na 2007 rok. 28.12.2007  28.12.2007 

pobierz

 XVII/93/2007

uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2008 rok

 

28.12.2007 2

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XVI/92/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 14.12.2007  14.12.2007 

pobierz

 

XVI/91/2007

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 14.12.2007 

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

 XVI/90/2007

wygaśnięcia mandatu radnego 14.12.2007  14.12.2007 

pobierz

XV/89/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 30.11.2007  30.11.2007 

pobierz

XV/88/2007 

zmiany uchwału w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.  30.11.2007  30.11.2007 

pobierz

XV/87/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Pulicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/86/2007

ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/85/2007

określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobów przyznawania pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Małomice. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/84/2007

wydzielenia mieszkaniowego zasobu Gminy Małomice lokali socjalnych. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/83/7007

zasad ustalania czynszu w zasobach mieszkaniowych stanowiących włsność Gminy Małomice. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/82/2007

planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komiski na rok 2008. 30.11.2007 30.11.2007

pobierz

XV/81/2007

przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2008 rok". 30.11.2007 30.11.2007

pobierz

XV/80/2007

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włsności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. Kościelna 20a działka Nr 491o powierzchni 1216m2 , będącej w użytkowaniu wieczystym. 30.11.2007 30.11.2007

pobierz

XV/79/2007 

 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włsności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. Lipowej 3 działka Nr 499/2 o powierzchni 842m2 , będącej w użytkowaniu wieczystym. 30.11.2007

30.11.2007 

pobierz

XV/78/2007

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo włsności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. Mieszka I 11 działka Nr 307 o powierzchni 688m2 , będącej w użytkowaniu wieczystym. 30.11.2007 30.11.2007

pobierz

XV/77/2007

uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/76/2007

obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2008 roku. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/75/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru informacji i deklaracji na podatek na podatek rolny wraz z załącznikami. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/74/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru informacji i deklaracji na podatek na podatek leśny wraz z załącznikami. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XV/73/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami. 30.11.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XIV/72/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 30.10.2007 30.10.2007

pobierz

XIV/71/2007

zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 30.10.2007 30.10.2007

pobierz

XIV/70/2007

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach. 30.10.2007 01.12.2007

pobierz

XIV/69/2007

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu. 30.10.2007 30.10.2007

pobierz

XIV/68/2007

powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników. 30.10.2007 30.10.2007

pobierz

XIV/67/2007

powiadomienia Sekretarza Gminy Małomice o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 30.10.2007 30.10.2007

pobierz

XIV/66/2007

przekształcenia Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w samorządową instytucję kultury - Biblioteka Publiczna w Małomicach oraz nadania statutu. 30.10.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XIV/65/2007

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Małomice. 30.10.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XIII/64/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XIII/63/2007

przekazania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XIII/62/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Małomice.

10.09.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

XIII/61/2007

zaliczenia ul. Kościuszki, ul. Jana Pawła II, ul. Chrobrego i ul. Pruszkowska do kategorii dróg gminnych. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XIII/60/2007

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 10.09.2007 po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.L z mocą obowiązującą od 01.01.200

pobierz

XIII/59/2007

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. Leśna 3A, działka Nr 40 o powierzchni 1166m2 będącej w użytkowaniu wieczystym. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XIII/58/2007

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. Matejki 14 działka, Nr 449 o powierzchni 937m2 będącej w użytkowaniu wieczystym. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XIII/57/2007

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe, położonej w Małomicach przy ul. H. Sienkiewicza 10, działka Nr 735 o powierzchni 768m2 będącej w użytkowaniu wieczystym. 10.09.2007 10.09.2007

pobierz

XII/56/2007

zmian budżetu gminy na 2007rok 10.07.2007 10.07.2007

pobierz

XI/55/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 11.06.2007 11.06.2007

pobierz

XI/54/2007

upoważnienia Burmistrza do wyrażania zgody na używanie herbu miasta Małomice. 11.06.2007 11.06.2007

pobierz

XI/53/2007

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 11.06.2007 01.01.2007

pobierz

XI/52/2007

wyrażęnia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Na tropach skarbów ziemi Nadbobrzańskiej" realizowanego przez Publiczną Szkołe Podstawową w Małomicach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco". 11.06.2007 11.06.2007

pobierz

XI/51/2007

wyrażęnia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Z tradycją w świat" realizowanego przez Publiczną Szkołe Podstawową w Chichach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco". 11.06.2007 11.06.2007

pobierz

XI/50/2007

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Centrum zaktywnośći gimnazjalisty" realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Małomicach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco". 11.06.2007 11.06.2007

pobierz

X/49/2007

zmian budżetu na 2007 rok. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/48/2007

zmian uchwały Nr XXVII/154/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/47/2007

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/46/2007

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Z tradycją w świat" - Publicznej Szkoły Podstawowej w Chichach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco". 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/45/2007

wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie projektu pt. "Centrum aktywności gimnazjalisty" - Publiczne Gimnazjum w Małomicach i zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania tych środków w formie weksla "in blanco". 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/44/2007

określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/43/2007

uchylenia uchwały w sprawie wysokośći bonifikaty udzielonej przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

X/42/2007

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośći ciekłych. 27.04.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

X/41/2007

rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2006 rok. 27.04.2007 27.04.2007

pobierz

IX/40/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 10.04.2007 10.04.2007

pobierz

VIII/39/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok.

28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/38/2007

zaopiniowania projektu Ministra Ochrony Środowiska o wyznaczeniu na terenie gminy Małomice obszarów ochrony siedliskowej. 28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/37/2007

powiadomienia Sekretarza Gminy Małomice o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/36/2007

zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Środków funduszów prewencyjnych PZU S.A i PZU Życie S.A w formie weksla "in blanco" gminy Małomice. 28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/35/2007

planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Małomicach na rok 2007r. 28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/34/2007

ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.  28.03.2007 28.03.2007

pobierz

VIII/33/2007

pomocy publicznej - de minimis udzielanej w formie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Małomice

28.03.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

VII/32/2007

zmian budżetu na 2007 rok. 27.02.2007 27.02.2007

pobierz

VII/31/2007

przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Małomice. 27.02.2007 27.02.2007

pobierz

VII/30/2007

ustalenia dopłat do stawki 1m3 wody dostrczonej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców. 27.02.2007 27.02.2007

pobierz

VII/29/2007

zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na okres 1 roku. 27.02.2007 27.02.2007

pobierz

VII/28/2007

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r. 27.02.2007 27.02.2007

pobierz

VI/27/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 15.02.2007 15.02.2007

pobierz

V/26/2007

przyjęcia prawa własności nieruchomości zabudowanej. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/25/2007

zmian budżetu gminy na 2007 rok. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/24/2007

ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatkow i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice. 29.01.2007 01.01.2007

pobierz

V/23/2007

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2007. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/22/2007

powołania Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Małomicach. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/21/2007

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w sosunku do Burmistrza Małomic. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/20/2007

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Bobrzany gm. Małomice. 29.01.2007 29.01.2007

pobierz

V/19/2007

zmieniająca uchwałe w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Przedszkolnych.

29.01.2007

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

pobierz

IV/18/2006

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Małomice na lata 2004-2006. 28.12.2006 28.12.2006

 pobierz

IV/17/2006

planu pracy Rady Miejskiej na rok 2007. 28.12.2006 28.12.2006

 pobierz

IV/16/2006

zmian budżetu gminy na 2006 rok. 28.12.2006 28.12.2006

 pobierz

IV/15/2006

wydania na wniosek Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu opinii do "Studium ochorny przed powodzią zlewni rzeki Kwisa". 28.12.2006 28.12.2006

 pobierz

IV/14/2006

uchwalenia budżetu Gminy Małomice na 2007 rok. 28.12.206

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

 pobierz

IV/13/2006

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach. 28.12.2006 28.12.2006

 pobierz

III/12/2006

obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia podatku rolnego na terenie Gminy Małomice w 2007 roku. 14.12.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz

III/11/2006

zmian budżetu gminy na 2006 rok. 14.12.2006 14.12.2006

 pobierz

III/10/2006

przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007". 14.12.2006 14.12.2006

 pobierz

III/9/2006

wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami. 14.12.2006  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz

III/8/2006

wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego wraz z załącznikami. 14.12.2006  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz

III/7/2006

wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami. 14.12.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

 pobierz

III/6/2006

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 14.12.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

 pobierz

II/5/2006

stwierdzenia nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Małomic. 06.12.2006 06.12.2006

 pobierz

II/4/2006

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice.

06.12.2006

 po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub 

 pobierz
I/3/2006 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Małomicach.

27.11.2006

27.11.2006

 pobierz
I/2/2006 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach.

27.11.2006

27.11.2006

 pobierz
I/1/2006 powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w  Małomicach.

27.11.2006

27.11.2006

 pobierz

 

Wytworzył:
K.Andrzejewska
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2007-01-08 20:03:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2008-02-21 17:50:45)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki