Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2006r.

Nr uchwały Uchwała w sprawie: Dzień podjęcia

Dzień wejścia w życie

Treść uchwały

 XXXVII/217/2006

zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomiach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres 1 roku.

 20.02.2006

 20.02.2006

 pobierz
 XXXVII/218/2006 ustalenia dopłat do stawki 1m3 wody dostarczonej odbiorcom oraz do stawki 1m3 ścieków odebranych od dostawców.

 20.02.2006

 20.02.2006

 pobierz
 XXXVII/219/2006 ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice.

 20.02.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz
 XXXVII/220/2006 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 20.02.2006

 20.02.2006

 pobierz
 XXXVII/221/2006 zmian budżetu gminy na 2006 rok.

 20.02.2006

 20.02.2006

 pobierz
 XXXVII/222/2006 przystąpienia do Programu Pilotażowego "Leader+"

 20.02.2006

 20.02.2006

 pobierz
 XXXVIII/223/2006 rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2005 rok.

 21.04.2006

 21.04.2006

 pobierz
 XXXVIII/224/2006 ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach.

 21.04.2006

 21.04.2006

 pobierz
 XXXIX/225/2006 zmian budżetu gminy na 2006 rok.

 21.04.2006

 21.04.2006

 pobierz
 XL/226/2006 przejęcia niezabudowanej nieruchomości we wsi Lubiechów.

 29.05.2006

 29.05.2006

 pobierz
 XL/227/2006 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gmina Małomice, a Spółdzielnią Mieszkaniową Lokotorsko - Własnościową w Szprotawie.

 29.05.2006

  29.05.2006

 pobierz

 XL/228/2006

przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Śliwnik.

 29.05.2006

 po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz
 XL/229/2006 przejęcia prawa własności gruntu będącego obecnie w użytkowaniu wieczystym gminy Małomice.

 29.05.2006

 po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz
 XL/230/2006 zmian budżetu gminy na 2006 rok.

 29.05.2006

 29.05.2006

 pobierz
 XLI/231/2006 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego

 30.06.2006

 30.06.2006

 pobierz
 XLI/232/2006 regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Małomice

 30.06.2006

 Uchylono

 pobierz
 XLI/233/2006 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Małomice oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze

 30.06.2006

 30.06.2006

 pobierz
 XLI/234/2006 zmian budżetu gminy na 2006 rok.

 30.06.2006

 30.06.2006

 pobierz

 XLII/235/2006

zmiany uchwały o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład gospodarki Komunalnej w Małomicach.

11.09.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz
 XLII/236/2006 regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Małomice.

11.09.2006

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz
 XLII/237/2006 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego.

11.09.2006

11.09.2006

 pobierz
 XLII/238/2006 przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach.

11.09.2006

11.09.2006

 pobierz
 XLII/239/2006 przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Żelisław.

11.09.2006

11.09.2006

 pobierz
 XLII/240/2006 zmian budżetu gminy na 2006 rok.

11.09.2006

11.09.2006

 pobierz
XLIII/241/2006 udzielenia pomocy finansowej dla powiatu żagańskiego

12.10.2006

Uchylono

 pobierz

XLIII/242/2006 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Żaganskim w sprawie wspólnej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1042F od km 7+395 do km 9+985 (Chichy - Janowiec) wraz z przebudową oświetlenia drogowego".

12.10.2006

12.10.2006

 pobierz

XLIII/243/2006

zmian budżetu gminy na 2006 rok.

12.10.2006

12.10.2006

 pobierz

XLIV/244/2006

zmian budżetu gminy na 2006 rok.

27.10.2006

27.10.2006

 pobierz
XLIV/245/2006 uchylenia uchwały Nr XLIII/241/2006

27.10.2006

27.10.2006

 pobierz
Wytworzył:
K. Andrzejewska
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2006-01-12 23:40:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2007-01-17 12:29:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki