Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2005r.

Nr uchwały Uchwała w sprawie: Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść uchwały
XXXVI/216/2005  zmian budżetu gminy,   29.12.2005 29.12.2005 

pobierz 

 XXXVI/215/2005 zmian uchwały Nr XXXIV/209/05 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie budżetu gminy Małomice,  29.12..2005  29.12.2005 

pobierz 

 XXXVI/214/2005 zmiany uchwały Nr XXX/208/05 Rady Miejskiej w Malomicach z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,   29.12.2005

po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz 

 XXXVI/213/2005 wysokości bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,  29.12.2005 

Uchylona Uchwałą Nr X/43/2007 z dnia 27.04.2007r.

 pobierz 

XXXVI/212/2005  zatwierdzenia "regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków",  29.12.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz 

 XXXVI/211/2005 budżetu na 2006 rok Gminy Małomice,   29.12.2005 z dniem 01.01.2006 roku , po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub

 pobierz 

 XXXV/210/2005 zmian uchwały Nr XXXIII/196/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28.10.2005 r.   02.12.2005 29.12.2005 

pobierz

 XXXIV/209/2005 zmian budżetu gminy,  29.11.2005 29.12.2005 

pobierz 

 XXXIV/208/2005 uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  29.11.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz 

XXXIV/207/2005  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice, 29.11.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

 pobierz 

XXXIV/206/2005 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na  rok 2006,   29.11.2005 29.11.2005 

pobierz

 XXXIV/205/2005 ustalenia opłat do ceny 1m3 wody,   29.11.2005  05.12.2005

pobierz

 XXXIV/204/2005 ustalenia wysokości stawki dotacji jednostkowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach z tytułu świadczenia usług w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy Małomice,  29.11.2005   05.12.2005 

pobierz

 XXXIV/203/2005 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, którego Gmiana Małomice jest inwestorem lub  jestwłaścicielem,  29.11.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.

pobierz

 XXXIV/202/2005  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, którego Gmiana Małomice nie jest inwestorem lub nie jest  właścicielem,   29.11.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz

 XXXIV/201/2005 ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małomice,  29.11.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXXIV/200/2005 zmieniająca uchwałę w sprawwie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Małomicach i Oddziałach Publicznych,   29.11.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXXIV/199/2005 przyjęcia "Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006",   29.11.2005  05.12.2005

pobierz 

 XXXIII/198/2005 zmian uchwały Nr XXXII/195/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 7 października 2005 roku w sprawie zamian budżetu gminy,  28.10.2005 28.10.2005 

pobierz

 XXXIII/197/2005 zaciągnięcia pożyczki przez gminę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej,   28.10.2005 28.10.2005 

pobierz

 XXXIII/196/2005 zaciągnięcia pożyczki przez gminę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  28.10.2005  28.10.2005 

pobierz 

 XXXII/195/2005 zmian budżetu gminy na 2005 rok,  07.10.2005 07.10.2005 

pobierz

 XXXII/194/2005 nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Małomicach,   07.10.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXXII/193/2005 sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy i określenie zwrotu poniesionych wyadatków,  07.10.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXXII/192/2005 powołania Komisji do oceny i opiniowania wniosków o refundację dla wspólnot  mieszkaniowych kosztów wykonania prac remontowych na nieruchomościach w których gmina Małomice ma swój udział.  07.10.2005  07.10.2005

pobierz 

 XXXII/191/2005 określenia opłat i zasad korzystania z mienia komunalnego,   07.10.2005 07.10.2005 

pobierz 

 XXXII/190/2005

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Małomice i w granicach wsi Bobrzany. 

Załączniki z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego udostępnione są do wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego.

07.10.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz 

 XXXI/189/2005 zmian budżetu gminy na 2005 rok,   10.08.2005 10.08.2005 

pobierz 

 XXXI/188/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia opisu planowanych do realizacji zadań w ramach projektu "Rewitalizacji świetlic - placówek kulturalnych położonych na terenach wiejskich gminy Małomice realizowanego przez Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach jako Gminną Instytucję Kultury.  10.08.2005  17.08.2005 

pobierz 

 XXX/187/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu przygotowanego przez Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach " Rewitalizacji świetlic jako placówek zaspakajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice.  19.08.2005   21.08.2005 

pobierz

 XXIX/186/2005 skargi na Burmistrza Małomice z dnia 10 kwietnia 2005 roku,   20.06.2005 28.06.2005 

pobierz 

 XXIX/185/2005 zmain budżetu gminy na 2005 rok, 20.06.2005  20.08.2005 

pobierz 

 XXIX/184/2005 zasad odpłatności za korzystanie z pomocy w formie posiłków przez osoby dorosłe znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.  20.06.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXIX/183/2005 szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz trybu ich pobierania.  20.06.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.   

pobierz

 XXIX/182/2005 zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków.  20.06.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXIX/181/2005 pokrycia części kosztów funkcjonowania Policji,  20.06.2005  20.06.2005 

pobierz 

 XXIX/180/2005 zaciągnięcia kredytu,  20.06.2005  20.06.2005 

pobierz 

 XXIX/179/2005 ustalenia zasad refundacji przez gminę Małomice części kosztów prac remontowych realizowanych przez wspólnoty miszkaniowe na nieruchomości w których gmina Małomice posiada swoje udziały.  20.06.2005 28.06.2005 

pobierz 

 XXIX/178/2005 wyrażenia opinii o granicach aglomeracji Małomice,  20.06.2005  24.06.2005 

pobierz 

 XXIX/177/2005 nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Chichach,   20.06.2005 20.06.2005 

pobierz 

 XXVIII/176/2005 zmian budżetu gminy na 2005 rok,   25.04.2005 24.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/175/2005 zaciągnięcia pożyczki przez gminę,  25.04.2005  25.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/174/2005 zaciągnięcia pożyczki przez gminę, 25.04.2005  25.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/173/2005 przyjęcia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach,   25.04.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXVIII/172/2005 zatwierdzenia programu przygotowanego przez Małomicki Ośrodek Kultury w Małomicach "Rewitalizacji świetlic jako placówek zaspakajających potrzeby kulturalne społeczności wiejskich gminy Małomice.   25.04.2005 28.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/171/2005 utworzenia rachunku dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Chichach,  25.04.2005  25.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/170/2005 zmiany uchwały Nr XXVII/162/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 16 marca 2005 roku,  25.04.2005  28.04.2005 

pobierz

 XXVIII/169/2005 zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 stycznia 2005 roku,  25.04.2005  28.04.2005 

pobierz 

 XXVIII/168/2005 rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium za 2004 rok,   25.04.2005  28.04.2005

pobierz

 XXVII/167/2005 zmian budżetu gminy na 2005 rok,  18.03.2005  18.03.2005 

pobierz 

 XXVII/166/2005 uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami gminy Małomice,  18.03.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

 pobierz 

 XXVII/165/2005 przyjęcia " Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005,  18.03.2005   23.03.2005

pobierz

 XXVII/164/2005 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  18.03.2005   18.03.2005

pobierz

 XXVII/163/2005 zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Małomice, 18.03.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

pobierz

 XXVII/162/2005 przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Chichy,  18.03.2005  23.03.2005 

pobierz 

 XXVII/161/2005 uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców miasta Małomice,  18.03.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

 pobierz

 XXVII/160/2005 uchwalenia Statutu Sołectwa Żelisław,  18.03.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.  

 pobierz

 XXVII/159/2005  uchwalenia Statutu Sołectwa Śliwnik,  18.03.2005 po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.   

 pobierz

 XXVII/158/2005  uchwalenia Statutu Sołectwa Lubiechów,  18.03.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub.   

 pobierz

 XXVII/157/2005 uchwalenia Statutu Sołectwa Janowiec,   18.03.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

 pobierz

 XXVII/156/2005  uchwalenia Statutu Sołectwa Chichy,  18.03.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz

 XXVII/155/2005  uchwalenia Statutu Sołectwa Bobrzany,  18.03.2005  po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz

 XXVII/154/2005 utworzenia rachunku dochodów własnych przy Zespole Szkół w Małomicach,  18.03.2005  18.03.2005 

pobierz 

 XXVII/153/2005 powołania skarbnika gminy,  18.03.2005  23.03.2005 

pobierz 

 XXVI/152/2005 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Małomicach,  28.01.2005  28.01.2005 

pobierz

 XXVI/151/2005 zmian budżetu gminy na 2005 rok,   28.01.2005  28.01.2005

pobierz 

XXVI/150/2005 uzupełnienia uchwały Nr XIII/72/03 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 04 grudnia 2003 rok,  28.01.2005 03.02.2005 

pobierz 

 XXVI/149/2005 przejęcia niezabudowanej nieruchomości położonej w Małomicach,  28.01.2005  03.02.2005 

pobierz 

 XXVI/148/2005 ustalenia regulaminu przyznania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Małomice,  28.01.2005   po 14 dniach od opublikowania w Dz.U. Woj.Lub. 

pobierz

Wytworzył:
K. Andrzejewska
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2005-12-12 22:57:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2007-05-21 09:58:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki