Uchwały Rady Miejskiej podjęte w 2023 r.

Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść
LXVI/323/2023 Uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2024 rok. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/322/2023 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2024-2045. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/321/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/320/2023 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2024 rok. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/319/2023 Określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/318/2023 Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice. 18.12.2023r.   pobierz
LXVI/317/2023 Zmieniająca uchwałę nr 75/XII/2019 Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 18.12.2023r.   pobierz
LXV/316/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/315/2023 Obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Małomice w 2024 roku. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/314/2023 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Terytorialnej dla Partnerstwa pn. „Razem dla rozwoju Powiatu Żagańskiego”. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/313/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/312/2023 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/311/2023 Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/310/2023 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/309/2023 Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 17.11.2023r.   pobierz
LXV/308/2023 Ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 17.11.2023r.   pobierz
LXIV/307/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 07.09.2023r.   pobierz
LXIII/306/2023 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2023-2045 29.08.2023r.   pobierz
LXIII/305/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 29.08.2023r.   pobierz
LXIII/304/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 29.08.2023r.   pobierz
LXIII/303/2023 Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Małomice w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 29.08.2023r.   pobierz
LXIII/302/2023 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa ustalenia zasad prowadzenia grupy międzyszkolnej religii dla uczniów wyznania greckokatolickiego. 29.08.2023r.   pobierz
LXIII/301/2023 Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa w sprawie ustalenia zasad prowadzenia międzyszkolnego zespołu nauczania nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach. 29.08.2023r.   pobierz
LXII/300/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 25.07.2023r.   pobierz
LXI/299/2023 Przyznania tytułu "Zasłużony dla Gminy Małomice". 29.06.2023r.   pobierz
LX/298/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 27.06.2023r.   pobierz
LX/297/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowych na terenie Gminy Małomice". 27.06.2023r.   pobierz
LX/296/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 27.06.2023r.   pobierz
LX/295/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Małomice do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. 27.06.2023r.   pobierz
LX/294/2023 Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 27.06.2023r.   pobierz
LIX/293/2023 Absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2022r. 07.06.2023r.   pobierz
LIX/292/2023 Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 rok. 07.06.2023r.   pobierz
LIX/291/2023 Udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania. 07.06.2023r.   pobierz
LIX/290/2023 Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. 07.06.2023r.   pobierz
LIX/289/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 07.06.2023r.   pobierz
LIX/288/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Małomicach. 07.06.2023r.   pobierz
LVIII/287/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 30.05.2023r.   pobierz
LVII/286/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 10.05.2023r.   pobierz
LVII/285/2023 Określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Małomice w 2023r. 10.05.2023r.   pobierz
LVI/284/2023        Upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych Inwestora innego niż gmina. 30.03.2023r.   pobierz
LVI/283/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 30.03.2023r.   pobierz
LVI/282/2023 Zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych. 30.03.2023r.   pobierz
LVI/281/2023 Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małomice w 2023r. 30.03.2023r.   pobierz
LV/280/2023 Ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2023 rok. 02.03.2023r.   pobierz
LV/279/2023 Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Małomice na lata 2023-2026. 02.03.2023r.   pobierz
LV/278/2023 Planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2023. 02.03.2023r.   pobierz
LV/277/2023 Uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice. 02.03.2023r.   pobierz
LV/276/2023 Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Małomice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 02.03.2023r.   pobierz
LV/275/2023 Nadania nazw drogom wewnętrznym. 02.03.2023r.   pobierz
LV/274/2023 Przystąpienia Gminy Małomice do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023. 02.03.2023r.   pobierz
LV/273/2023 Przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 w Gminie Małomice. 02.03.2023r.   pobierz
LV/272/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 02.03.2023r.   pobierz
LIV/271/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 15.02.2023r.   pobierz
LIII/270/2023 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2023 rok. 27.01.2023r.   pobierz
LIII/268/2023 Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na zadania bieżące związane ze współfinansowaniem kosztów wynagrodzenia Powiatowego Konserwatora Zabytków wraz z pracownikiem wspomagającym. 27.01.2023r.   pobierz
LII/267/2022 Zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 12.01.2023   pobierz
Wytworzył:
Kornelia Dulik
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2023-01-12 15:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Kornelia Dulik
(2024-02-21 13:29:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki