PODATEK LEŚNY

PODATEK LEŚNY

 

            Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się wcześniej obowiązujące formularze.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)

Stawka podatku leśnego na 2022 r. wynosi 46,6972 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r., (M.P. z 2021 r. poz. 950).

 

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz informacji IL-1/deklaracji DL-1 wraz z załącznikami

(wzór formularza do pobrania na stronie urzędu lub ze strony internetowej https://podatki.gov.pl/podatki-i-opłaty-lokalne/formularze)
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny np. akt notarialny, umowa dzierżawy, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o nabyciu spadku, itp.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1,

67-320 Małomice

lub pokój nr 3 – Księgowość podatkowa
 

Osoba odpowiedzialna:

Referat Finansowo-Budżetowy 

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Pani  Beata Sokołowska

tel. 068-376-90-27, wew.  21

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od złożenia informacji na podatek leśny organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy - dotyczy osób fizycznych.

Przedmiot opodatkowania:

 • Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 • Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.
 • Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Podmiot opodatkowania:

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów,
 • posiadaczami samoistnymi lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego od lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieobjętych obowiązkiem podatkowym, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.

Osoby fizyczne są zobowiązane do:

 • składania organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacji o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym,
 • Jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu - kwota należnego podatku leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.
 • Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 • składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,
 • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Podatek  można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach -  dotyczy osób fizycznych
 • u sołtysa – dotyczy osób fizycznych
 • lub na rachunek bankowy: BS Żagań O/Szprotawa nr 80 96570007 0010 0100 3795 0001

 

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zwolnienia od podatku leśnego reguluje art. 7 ustawy o podatku leśnym.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2022-04-01 16:07:00)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki