PODATEK ROLNY

PODATEK ROLNY

 

            Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe wzory informacji i deklaracji podatkowych, określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek  rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Do składania informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego, z tytułu którego obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. stosuje się wcześniej obowiązujące formularze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P. z 2021 r. poz. 951).

Stawka podatku rolnego na 2022 r. wynosi:

 • od gospodarstw rolnych 153,70 zł od 1 ha przeliczeniowego,   
 • od gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych 307,40 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20.10.2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 ( M.P. z 2021 r. poz. 951).

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz informacji IR-1/deklaracji DR-1 wraz z załącznikami

(wzór formularza do pobrania na stronie urzędu lub ze strony internetowej https://podatki.gov.pl/podatki-i-opłaty-lokalne/formularze)
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny np. akt notarialny, umowa dzierżawy, akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o nabyciu spadku, itp.

3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1,

67-320 Małomice

lub pokój nr 3 – Księgowość podatkowa
 

Osoba odpowiedzialna:

Referat Finansowo-Budżetowy 

Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych - Pani  Beata Sokołowska

tel. 068-376-90-27, wew.  21

Termin i sposób załatwienia sprawy:


W terminie 30 dni od złożenia informacji o gruntach organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy – dotyczy osób fizycznych.

Przedmiot opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • Jeżeli grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego ciąży na posiadaczu samoistnym.
 • Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.
 • Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy, podatnikiem podatku rolnego jest spółdzielnia produkcyjna.
 • Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli w/w grunty stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego są obowiązane:

 • złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian,
 • wpłacać podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

 • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
 •  wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Podatek od nieruchomości można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach – dotyczy osób fizycznych
 • u sołtysa, - dotyczy osób fizycznych
 • lub na rachunek bankowy: BS Żagań O/Szprotawa  nr 80 96570007 0010 0100 3795 0001

 

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym reguluje art. 12 i art. 13 ustawy o podatku rolnym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2022-04-01 16:05:27)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki