☰ Menu Prawe Menu ☰
URZĄD MIEJSKI w MAŁOMICACH

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

 

Urząd Miejski w Małomicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej miasta Małomice.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • nagrania posiedzeń Rady Miasta nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.) lub są to skany dokumentów,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • nagrania posiedzeń Rady Miasta opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wincenty Chłostowski, adres poczty elektronicznej sekretarz@malomice.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Małomicach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nie ma możliwości wejścia do budynku osób niepełnosprawnych(schody)

W budynku nie ma windy.

Toaleta nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiodomieniu przez osobę wnioskującą.

Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe.

Na chwilę obecną w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2020-10-01 13:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2020-10-01 14:00:54)

 
 
liczba odwiedzin: 3083870

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X