Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść
XXVI/150/2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto. 30.12.2020   pobierz
XXV/149/2020 zmiany składu Komisji Rewizyjnej 17.12.2020   pobierz
XXV/148/2020 budowy wieży radiokomunikacyjnej 17.12.2020   pobierz
XXV/147/2020 przyjęcia "Apelu Rady Miejskiej w Małomicach skierowanego do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. " 17.12.2020   pobierz
XXV/146/2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Małomice 17.12.2020   pobierz
XXV/145/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 17.12.2020   pobierz
XXV/144/2020 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok 17.12.2020   pobierz
XXV/143/2020 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021-2051 17.12.2020   pobierz
XXV/142/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 17.12.2020   pobierz
XXIV/141/2020 zmiany Uchwały nr 75/XIII/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 30.11.2020   pobierz
XXIV/140/2020 przystąpienia Gminy Małomice do realizacji Programu "Wspieraj Seniora" na rok 2020 30.11.2020   pobierz
XXIV/139/2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn: "Budowa dwóch domów dziecka realizowanych w dwóch etapach  (budynek A etap- I, budynek B - etap II) w m. Szprotawa, przy ul. Sobieskiego" 30.11.2020   pobierz
XXIV/138/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2051 30.11.2020   pobierz
XXIV/137/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 30.11.2020   pobierz
XXIII/136/2020 upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy o odpłatnym przekazaniu gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina. 30.10.2020   pobierz
XXIII/135/2020 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości , częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 30.10.2020   pobierz
XXIII/134/2020 wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, w drodze bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 30.10.2020   pobierz
XXIII/133/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 30.10.2020   pobierz
XXIII/132/2020 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 30.10.2020   pobierz
XXIII/131/2020 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 30.10.2020   pobierz
XXII/130/2020 poboru inkasa rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenie dla inkasentów 24.09.2020   pobierz
XXII/129/2020 uchwalenia Statutu Gminy Małomice 24.09.2020   pobierz
XXII/128/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok. 24.09.2020   pobierz
XXII/127/2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2034 24.09.2020   pobierz
XXI/126/2020 absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2019 r. 28.08.2020   pobierz
XXI/125/2020 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok 28.08.2020   pobierz
XXI/124/2020 udzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania 28.08.2020   pobierz
XXI/123/2020 uchwalenia statutów sołectw 28.08.2020   pobierz
XXI/122/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Małomice 28.08.2020   pobierz
XXI/121/2020 upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej ze środków własnych Inwestora innego niż gmina. 28.08.2020   pobierz
XXI/120/2020 upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej ze środków własnych Inwestora innego niż gmina. 28.08.2020   pobierz
XXI/119/2020 nadania nazw drogom wewnętrznym 28.08.2020   pobierz
XXI/118/2020 wyrażenia zgody na nieodpłatny zwrot do Zasobu Własności Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność Gminy Małomice 28.08.2020   pobierz
XXI/117/2020 powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 28.08.2020   pobierz
XXI/116/2020 powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 28.08.2020   pobierz
XXI/115/2020 odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 28.08.2020   pobierz
XXI/114/2020 odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 28.08.2020   pobierz
XXI/113/2020 powołania Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego oraz/lub Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 28.08.2020   pobierz
XX/112/2020 wyrażenia na używanie herbu miasta Małomice 29.06.2020   pobierz
XX/111/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice 29.06.2020   pobierz
XX/110/2020 zmiany Uchwały nr 75/XIII/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 29.06.2020   pobierz
XX/109/2020 wyrażenia zgody na nieodpłatny zwrot do Zasobu Własności Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małomice 29.06.2020   pobierz
XIX/108/2020 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego 16.06.2020   pobierz
XIX/107/2020 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego 16.06.2020   pobierz  
XIX/106/2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 16.06.2020   pobierz
XIX/105/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 16.06.2020   pobierz
XIX/104//2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 16.06.2020   pobierz
XVIII/103/2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Małomice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 18.05.2020   pobierz
XVIII/102/2020 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małomice 18.05.2020   pobierz
XVIII/101/2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2020 roku 18.05.2020   pobierz
XVIII/100/2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  18.05.2020   pobierz
XVIII/99/2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 18.05.2020   pobierz
XVI/98/2020 rozpatrzenia skargi 14.02.2020   pobierz
XVI/97/2020 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2020 14.02.2020   pobierz
XVI/96/2020 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla wsi Żelisław 14.02.2020   pobierz
XVI/95/2020 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Małomice projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Małomice - dla wsi Lubiechów 14.02.2020   pobierz
94/XVI/2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice 14.02.2020   pobierz
93/XV/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2020 rok 16.01.2020   pobierz
92/XV/2020 zmiany zasięgu ul.Bolesława Chrobrego w Małomicach 16.01.2020   pobierz
91/XV/2020 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie gminy Małomice 16.01.2020   pobierz
90/XV/2020 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2020 rok 16.01.2020   pobierz
89/XV/2020 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r 16.01.2020   pobierz
88/XV/2020 wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice 16.01.2020   pobierz
87/XV/2020 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w mieście Małomice na rzecz Gminy Małomice 16.01.2020   pobierz
86/XV/2020 wyrażania zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w formie bezprzetargowej niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 16.01.2020   pobierz
85/XV/2020 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Małomice na lata 2020-2022 16.01.2020   pobierz
         

 

Wytworzył:
Ewa Leśniewicz, Magdalena Węgrzyn
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2020-02-25 14:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2021-05-18 11:34:48)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki