Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść
XL/213/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. 15.12.2021   pobierz
XL/212/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok. 15.12.2021   pobierz
XL/211/2021 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2022-2045 15.12.2021   pobierz
XL/210/2021 uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok. 15.12.2021   pobierz
XL/209/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 15.12.2021   pobierz
XL/208/2021 przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małomice na lata 2021-2030"  15.12.2021   pobierz
XL/207/2021 zmiany Uchwał nr 75/XIII/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowy warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 15.12.2021   pobierz
XXXIX/206/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2022 rok 09.11.2021   pobierz
XXXIX/205/2021 pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 09.11.2021   pobierz
XXXIX/204/2021 wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Małomice. 09.11.2021   pobierz
XXXIX/203/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrz Małomic. 09.11.2021   pobierz
XXXIX/202/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 09.11.2021   pobierz
XXXIX/201/2021 przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 09.11.2021   pobierz
XXXIX/200/2021 Przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 09.11.2021   pobierz
XXXVIII/199/2021 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 28.10.2021   pobierz
XXXVIII/198/2021 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 28.10.2021   pobierz
XXXVII/197/2021 przyjęcia projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 19.10.2021   pobierz
XXXVII/196/2021 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa dotyczącego prowadzenia grup lub punktów katechetycznych 19.10.2021   pobierz
XXXVII/195/2021 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Małomice, a Gminą Szprotawa dotyczącego organizacji nauki języka mniejszości narodowej w Szkole Podstawowej w Wiechlicach 19.10.2021   pobierz
XXXVII/194/2021 wyboru przedstawiciela Gminy Małomice do reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Powiatowo- Gminnego Powiatu Żagańskiego 19.10.2021   pobierz
XXXVI/193/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok 12.10.2021   pobierz
XXXVI/192/2021 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1063F - etap I" 12.10.2021   pobierz
XXXIV/191/2021 projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13.09.2021   pobierz
XXXIV/190/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021 - 2051 13.09.2021   pobierz
XXXIV/189/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok 13.09.2021   pobierz
XXXIV/188/2021 przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 13.09.2021   pobierz
XXXIV/187/2021 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2021 r. 13.09.2021   pobierz
XXXIII/186/2021 absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2020 r. 05.07.2021   pobierz
XXXIII/185/2021 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok 05.07.2021   pobierz
XXXIII/184/2021 nieudzielenia Burmistrz Małomic wotum zaufania 05.07.2021   pobierz
XXXIII/183/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok 05.07.2021   pobierz
XXXIII/182/2021 przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 05.07.2021   pobierz
XXXII/181/2021 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego. 08.06.2021   pobierz
XXXII/180/2021 zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia dla niego sezonu kąpielowego. 08.06.2021   pobierz
XXXII/179/2021 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2021 - 2015 08.06.2021   pobierz
XXXII/178/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok 08.06.2021   pobierz
XXXII/177/2021 wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 08.06.2021   pobierz
XXXI/176/2021 przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. 21.04.2021   pobierz
XXXI/175/2021 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze powiatów żarskiego i żagańskiego poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych. 21.04.2021   pobierz
XXXI/174/2021 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Małomice, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 21.04.2021   pobierz
XXXI/173/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051. 21.04.2021   pobierz
XXXI/172/2021 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 21.04.2021   pobierz
XXX/171/2027 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok. 30.03.2021   pobierz
XXX/170/2021 wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice. 30.03.2021   pobierz
XXX/169/2021 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2021 r.  30.03.2021   pobierz
XXX/168/2021 nadania nazw drogom wewnętrznym  30.03.2021   pobierz
XXIX/167/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok. 26.02.2021   pobierz
XXIX/166/2021 upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina. 26.02.2021   pobierz
XXVIII/165/2021 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice. 03.02.2021   pobierz 
XXVIII/164/2021 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice- Miasto. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/163/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/162/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrz Małomic do zawarcia umowy przedwstępnej na odpłatne przekazanie gminie Małomice sieci wodociągowej wybudowanej ze środków własnych inwestora innego niż gmina. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/161/2021 zmiany składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/160/2021 wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/159/2021 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Małomice na lata 2021-2026. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/158/2021 uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zwanego dalej "Gminnym Programem" na 2021 r. w Gminie Małomice. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/157/2021 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/156/2021 planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2021. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/155/2021 ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na lata 2021. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/154/2021 udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn: " Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu". 03.02.2021   pobierz
XXVIII/153/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2051. 03.02.2021   pobierz
XXVIII/152/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2021 rok. 03.02.2021   pobierz
XXVII/151/2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto.                                                                                                                                13.01.2020       pobierz

 

05.07.2021

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leśniewicz Ewa
(2021-01-18 12:36:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2021-12-20 13:44:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki