Mini Portal Mieszkańca  tutaj uzyskacie Państwo  dostęp do transmisji na żywo z Sesji Rady Miejskiej w Małomicach oraz informacje o imiennych głosowaniach radnych.

https://posiedzenia.pl/malomice    Uwaga! Strona Mini Portalu nie jest obsługiwana przez przeglądarkę Internet Explorer. Prosimy o skorzystanie z innej przeglądarki np. Chroma czy  Firefox. 

Informacja o wynikach imiennych  głosowań radnych na sesjach nieujętych w Mini Portalu     

Sesja Nr V Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 grudnia 2018 r. - do pobrania

Sesja Nr IV Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 18 grudnia 2018 r.  - do pobrania

Sesja Nr III Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 3 grudnia 2018 r. - do pobrania

Sesja Nr II Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 21 listopada 2018 r. - do pobrania

 

 

Klauzula informacyjna – odnosząca się do nagrywanie i transmisja sesji Rady Miejskiej w Małomicach

Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Małomicach  w celu realizacji obowiązku ustawowego  transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Małomice  z siedzibą przy Małomice. Pl. Konstytucji 3 Maja  1, reprezentowana przez Burmistrz  Małomic. Dane kontaktowe: tel. 68 376 90 27, e-mail: urząd@malomice.pl

2.Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Wincentego Chłostowskiego,  z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@malomice.pl lub telefonicznie 68 376 90 27.

3.Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są  transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20.  ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

4.Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP: http://malomice.bip.pbox.pl  oraz na kanale https://www.youtube.com/channel/UCU6HGfl4JF93zo4a-sv356A

5.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.

8.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

9.Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2019-02-07 14:46:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Chłostowski Wincenty
(2019-02-08 20:44:19)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki