Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
V/17/2018 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice Na lata 2019 - 2034 21.12.2018 r. 21.12.2018 r. pobierz
IV/16/2018 uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 18.12.2018 r. 18.12.2018 r. pobierz
IV/15/2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawiającego do przyznania pomocy w ramach  wieloletniego rządowego programu  "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 18.12.2018 r. 18.12.2018 r. pobierz
IV/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty 18.12.2018 r. 18.12.2018 r. pobierz
IV/13/2018 zmieniającej uchwałę  w sprawie  uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2018 18.12.2018 r. 18.12.2018 r. pobierz
IV/12/2018 uchwalenia uchwały budżetowej Gmin Małomice na 2019 rok 18.12.2018 r. 18.12.2018 r. pobierz
III/11/2018 wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Małomice 3.12.2018 r. 3.12.2018 r. pobierz
III/10/2018 ustanowienie służebności przejazdu i przesyłu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Małomice 3.12.2018 r. 3.12.2018 r. pobierz
III/9/2018 określenia wysokości stawek od środków transportu 3.12.2018 r. 3.12.2018 r. pobierz
III/8/2018 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice 3.12.2018 r. 3.12.2018 r. pobierz
II/7/2018 określenia zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych   28.11.2018 r. 28.11.2018 r. pobierz
II/6/2018 nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrz Małomic 28.11.2018 r. 28.11.2018 r. pobierz
II/5/2018 powołania komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych 28.11.2018 r. 28.11.2018 r. pobierz
II/4/2018  powołania Komisji Rewizyjnej 28.11.2018 r. 28.11.2018 r. pobierz
I/3/2018 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Małomicach 20.11.2018 r. 20.11.2018 r. pobierz
LVIII/260/2018 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 05.11.2018 r. 05.11.2018 r. pobierz
LVIII/259/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Małomice, w drodze bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 05.11.2018 r. 05.11.2018 r. pobierz
LVIII/258/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność gminy Małomice 05.11.2018 r. 05.11.2018 r. pobierz
LVIII/257/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018-2034 05.11.2018 r. 05.11.2018 r. pobierz
LVIII/256/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 05.11.2018 r. 05.11.2018 r. pobierz
LVII/255/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018-2034 18.10.2018 r. 18.10.2018 r. pobierz
LVII/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 18.10.2018 r. 18.10.2018 r. pobierz
LVI/253/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 21.09.2018 r. 21.09.2018 r. pobierz
LVI/252/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik 21.09.2018 r. 21.09.2018 r. pobierz
LVI/251/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto  21.09.2018 r. 21.09.2018 r. pobierz
LV/250/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Małomice położonej w gminie Małomice obręb Małomice na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 14.08.2018 r. 14.08.2018 r. pobierz
LV/249/2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych 14.08.2018 r. 14.08.2018 r. pobierz
LV/248/2018 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 14.08.2018 r. 14.08.2018 r. pobierz
LV/247/2018 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice 14.08.2018 r. 14.08.2018 r. pobierz
LV/246/2018 w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 14.08.2018 r. 14.08.2018 r. pobierz
LIV/245/2018 w sprawie zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Małomice w 2018 roku 20.07.2018 r. 20.07.2018 r. pobierz
LIV/244/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 20.07.2018 r. 20.07.2018 r. pobierz
LIV/243/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice 20.07.2018 r. 20.07.2018 r. pobierz
LIV/242/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice 20.07.2018 r. 20.07.2018 r. pobierz
LIII/241/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Małomice  28.06.2018 r. 28.06.2018 r. pobierz
LIII/240/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2017 rok i sprawozdania finansowego za 2017 rok 28.06.2018 r. 28.06.2018 r. pobierz
LIII/239/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 28.06.2018 r. 28.06.2018 r. pobierz
LIII/238/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy i ustalenia wynagrodzenia Burmistrz Małomic 28.06.2018 r. 28.06.2018 r. pobierz
LII/237/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Małomice położonej w Gminie Małomice obręb Małomice na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 15.06.2018 r. 15.06.2018 r. pobierz
LII/236/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście Małomice na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony 15.06.2018 r. 15.06.2018 r. pobierz
LII/235/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 15.06.2018 r. 15.06.2018 r. pobierz
LII/234/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018-2034 15.06.2018 r. 15.06.2018 r. pobierz
LII/233/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 15.06.2018 r.  15.06.2018 r. pobierz
LII/232/2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2017 rok 15.06.2018 r. 15.06.2018 r. pobierz
LI/231/2018 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Małomice  29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
LI/230/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Małomice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
LI/229/2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Małomice 29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
LI/228/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Małomice 29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
LI/227/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Małomice w 2018 roku   29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
LI/226/2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Małomice na lata 2016-2020 29.05.2018 r. 29.05.2018 r. pobierz
L/225/2018 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małomice 23.04.2018 r. 23.04.2018 r. pobierz
L/224/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018-2034 23.04.2018 r. 23.04.2018 r. pobierz
L/223/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 23.04.2018 r. 23.04.2018 r. pobierz
XLIX/222/2018 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2018 rok 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLIX/221/2018 w sprawie podziału gminy Małomice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLIX/220/2018 w sprawie podziału gminy Małomice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLIX/219/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLIX/218/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach za rok 2017 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLIX/217/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 23.03.2018 r. 23.03.2018 r. pobierz
XLVIII/216/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Małomice położonej w mieście Małomice przy ul. Fabrycznej na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  12.03.2018 r. 12.03.2018 r. pobierz
XLVII/215/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrz Małomic 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/214/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok  02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/213/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Małomice położonej w gminie Małomice obręb Śliwnik na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/212/2018 w sprawie planów pracy Rady Miejskiej i jej stałych Komisji na rok 2018 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/211/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów  02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/210/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Żary o statusie miejskim w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapanym na terenie gminy Małomice 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/209/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Małomice 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/208/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/207/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Małomice na lata 2018-2020 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/206/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/205/2018 w sprawie stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice uchwalonego uchwałą nr XXXVI/282/2002 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/204/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto  02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz
XLVII/203/2018 w sprawie stwierdzenia nie naruszenia przez projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice - Miasto ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice uchwalonego uchwałą nr XXXVI/282/2002 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. 02.02.2018 r. 02.02.2018 r. pobierz

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2019-01-02 10:57:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2021-05-18 11:48:36)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki