Nr Uchwały Uchwała w sprawie Dzień podjęcia Dzień wejścia w życie Treść Uchwały
XLVI/202/2017 w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2018 rok 21.12.2017 1.01.2018 pobierz
XLVI/201/2017 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2018 - 2034 21.12.2017 1.01.2018 pobierz
XLVI/200/2017 w sprawie: zmieniając uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok 21.12.2017 21.12.2017 pobierz
XLVI/199/2017 w sprawie uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice. 21.12.2017 ..2018 pobierz
XLVI/198/2017 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Małomice 21.12.2017 21.12.2017 pobierz
XLV/197/2017 w sprawie uchylające uchwałę w sprawie Nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chichach 21.12.2017 21.12.2017 pobierz
XLVI/196/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. 21.12.2017 21.12.2017 pobierz
XLVI/195/2017 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 21.12.2017 ..2017 pobierz
XLVI/194/2017 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 21.12.2017 ..2018 pobierz
XLV/193/2017 w sprawie: przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 28.11.2017 28.11.2017 pobierz
XLV/192/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2017 - 2034 28.11.2017 28.11.2017 pobierz
XLV/191/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok 28.11.2017 28.11.2017 pobierz
XLV/190/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku dla Gminy Małomice 28.11.2017 ..2017 pobierz
XLV/189/2017 w sprawie: nadania statutu Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Małomicach 28.11.2017 1.12.2017 pobierz
XLV/188/2017 w sprawie: Nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chichach 28.11.2017 1.12.2017 pobierz
XLV/187/2017 w sprawie: stwierdzenia Przekształcenia Zespołu Szkół w Małomicach w Szkołę Podstawową w Małomicach 28.11.2017 28.11.2017 pobierz
XLV/186/2017 w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chichach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chichach 28.11.2017 28.11.2017 pobierz
XLV/185/2017 w sprawie: Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom będącymi mieszkańcami gminy Małomice 28.11.2017 ..2017 pobierz
XLIII/1842017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia 29.09.2017 29.09.2017 pobierz
XLIII/183/2017 w sprawie uchwalenia zmiany części graficznej załącznika nr 1 do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy. ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy u. Słowiań-skiej 29.09.2017 ..2017 pobierz
XLII/182/2017 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym 8.09.2017 ..2017 pobierz
XLII/181/2017 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych 8.09.2017 ..2017 pobierz
XLII/180/2017 w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Małomice 8.09.2017 ..2017 pobierz
XLII/179/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 8.09.2017 8.09.2017 pobierz
XLI/178/2017  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017r 29.08.2017 29.08.2017 pobierz
XL/177/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy i miasta Małomice 21.07.2017 21.07.2017 pobierz
XL/176/2017  w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalny w budynku biurowym przy ul. Fabrycznej 3 w mieście Małomice stanowiący własność gminy Małomice 21.07.2017 21.07.2017 pobierz
XL/175/2017 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Małomice i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 21.07.2017 .2017 pobierz
XL/174/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 21.07.2017 ..2017 pobierz
XL/173/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małomice 21.07.2017 ..2017 pobierz
XXXIX/172/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 21.07.2017 ..2017 pobierz
XXXIX/171/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Małomice w formie bezprzetargowej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych 22.06.2017 22.06.2017 pobierz
XXXIX/170/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice za 2017 rok 22.06.2017 22.06.2017 pobierz
XXXIX/169/2017 w sprawie absolutorium dla Burmistrz Małomic za 2016 rok 22.06.2017 22.06.2017 pobierz
XXXIX/168/2017  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 rok. 22.06.2017 22.06.2017 pobierz
XXXVIII/167/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie obrotu nieruchomościami mienie komunalne gminy i miasta Małomice 26.05.2017 26.05.2017 pobierz
XXXVIII/166/2017  w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 26.05.2017 ..2017 pobierz
XXXVIII/164/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2017-2034 26.05.2017 26.05.2017 pobierz
XXXVIII/163/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok 26.05.2017 26.05.2017 pobierz
XXXVII/163/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok 25.04.2017 25.04.2017 pobierz
XXXVII/162/2017 w sprawie: uchwały o powołaniu samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach 25.04.2017 ..2017 pobierz
XXXVII/161/2017  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Małomice 25.04.2017 25.04.2017 pobierz
XXXVII/160/2017  w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małomice 25.04.2017 25.04.2017 pobierz
XXXVII/159/2017  w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 25.04.2017 25.04.2017 pobierz
XXXVII/158/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach za rok 2016 25.04.2017 25.04.2017 pobierz
XXXVI/157/2017  w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrz Małomic 11.04.2017 11.04.2017 pobierz
XXXVI/156/2017 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Remont Drogi Powiatowej nr 1065F" 11.04.2017 11.04.2017 pobierz
XXXVI/155/2017  w sprawie: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetowej Gminy Małomice na 2017 rok 11.04.2017 11.04.2017 pobierz
XXXV/154/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 20107r. do 31 sierpnia 2019. 23.03.2017 ..2017 pobierz
XXXV/153/2017 w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Powiatowo - Gminnego Powiatu Żagańskiego 23.03.2017 23.03.2017 pobierz
XXXV/152/2017 w sprawie: zatwierdzenia Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Małomicach, jako przedsiębiorstwu realizującemu na terenie gminy Małomice zadanie z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, taryf oraz zawartych w nich cen i stawek dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres jednego roku 23.03.2017 23.03.2017 pobierz
XXXIV/151/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 3.03.2017 3.03.2017 pobierz
XXXIII/150/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczania inkasentów oraz ustalania wysokości wynagrodzenia dla inkasentów 20.01.2017 ..2017 pobierz
XXXIII/149/2017 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 20.01.2017 ..2017 pobierz
XXXIII/148/2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat i zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 20.01.2017 20.01.2017 pobierz
XXXIII/147/2017 w sprawie zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Małomice 20.01.2017 20.01.2017 pobierz
XXX/III/146/2017 w sprawie przystąpienia do zmiany części graficznej określonej w załączniku nr 1 - uchwały Nr XXXVIII/291/2002 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Małomice obejmującego tereny położone przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej 20.01.2017 20.01.2017 pobierz
XXXIII/145/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r. 20.01.2017 20.01.2017 pobierz
XXXIII/144/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania rodziny na lata 2017 - 2019 20.01.2017 20.01.2017 pobierz
XXXIII/143/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach na 2017 rok. 20.01.2017 20.01.2017 pobierz

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Chłostowski Wincenty
(2018-01-16 11:05:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Leśniewicz Ewa
(2021-05-18 11:49:16)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki