NazwaTypDataOperacja
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
doc01543820180323135422.pdfplik2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrz Małomic z dnia 7 luty 2018 r. w ramach wypełnienia obowiązku z art. 43 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o uchwaleniu przez Radę Miejską w Małomicach w dniu 2 lutego 2018 r.: - Uchwała Nr XLVII/204/2018 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice miasto; - Uchwała Nr XLVII/206/2018 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnika. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 28.11.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz dokumentacji w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie Burmistrza Małomic z dnia 02.08.2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentacji: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Małomice obejmującego tereny przy ul. Szkolnej, przy ul. Żeromskiego, przy ul. Piastowskiej, przy ul. Kościuszki, przy ul. Słowiańskiej. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrz Małomic z dnia 26 maja 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa na środowisko projektów planu objętych Uchwałami Rady Miejskiej w Małomicach: Nr XXXI/135/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Śliwnik.2; Nr XXXI/136/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małomice obejmującego tereny w obrębie Małomice ? Miastoel. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrz Małomic z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części graficznej określonej w załączniku nr 1 Uchwały Nr XXXVIII/291/2002 Rady Miejskiej w Małomicach oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planuel. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Ogłoszenie Burmistrza Małomic z dnia 23.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małomice oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu. el. menu2018-03-23MODYFIKACJA
Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa i o możliwości zpozanania się z jego treścią el. menu2018-03-23MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>