Gmina Małomice przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. "Usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Małomice oraz prowadzenie punku selektywnej zbiórki odpadów"

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na realizację zadania „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAŁOMICE" o wartości nieprzekraczającej 200.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert:  23 grudnia   2014 r. godzina 11:45

Dokumenty przetargowe wspólne:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  pn. „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAŁOMICE" - do pobrania pdf.. 

SIWZ „USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM I ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NA TERENIE GMINY MAŁOMICE" - do pobrania do doc. 

Zał. nr 1 Oferta  - do pobrania doc.

Zał. nr 2 Oświadczenie art. 22 uzp - do pobrania doc.

Zał. nr 3 Oświadczenie art. 24 uzp -  do pobrania doc.

Zał. nr 4. Wykaz sprzętu  - do pobrania doc.

Zał. nr 5 Oświadczenie o bazie  - do pobrania doc.

Zał. nr 6 Wykaz usług  - do pobrania doc.

Zał. nr 7 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - do pobrania doc

Zał. nr 8  Wzór umowy  -  do pobrania doc.

Zał. nr 9 Podwykonawcy   - do pobrania doc.

PRZEPISY PRAWA MIEJSCOWEGO

 

UCHWAŁA NR XXVIII/133/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 20 LISTOPADA 2012R. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXI/158/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 29 STYCZNIA 2013R. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małomice - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/174/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013R w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty - do pobrania pdf.

UCHWAŁA NR XXXIV/175/2013 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH Z DNIA 15 KWIETNIA 2013R  w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   - do pobrania pdf.

 

WAŻNE !!! Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2014 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty  - do pobrania pdf.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2014-12-12 15:46:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2014-12-29 21:32:46)