Podatek leśny od osób fizycznych

 Karta usługi 000  Podatek leśny od osób fizycznych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami ) Uchwała  ......... Rady Miejskiej w Małomicach z dnia ............roku w sprawie określenia stawek podatku leśnego od osób fizycznych i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.

Wymagane dokumenty:
Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Postępowanie nie podlega opłatą

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice
pok. 8 
tel 068 376 90 027  wew 21
fax 068 376 90 51 

Termin załatwienia sprawy:
30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.
Sposób załatwienia sprawy:
Organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość podatku uwzględniając przysługujące podatnikowi ulgi.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Referat Finansowo-Budżetowy  /  inspektor ds wymiaru podatków Elżbieta Piotrowska
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew . 21

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze  za pośrednictwem Burmistrza Małomic, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Ulgi:
Brak

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - opłata 5,00 złotych
¨ Rozłożenie na raty - opłata 5,00 zł.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr XXXVI/346/98 Rady Miejskiej w .................... z dnia........................ roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek leśny można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami )
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w ......................... w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Opłatę można wnieść w Kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Małomicach: Bank Spółdzielczy w Żaganiu O/Szprotawa  80 9657 0007 0010 0100 3795 0001.
Wytworzył:
W. Chłostowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2006-01-19 14:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2006-07-13 13:35:46)