Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługa kredytu bankowego kwocie 1.550.000zł.

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania  „Udzielenie i bsługę kredytu bankowego w kwocie 1.550.000zł"  o  wartości powyżej  200.000 EUR.

Zamawiający: Gmina Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.

Termin składania ofert: 17 kwietnia  2012r. godzina 11:00 

Ogłoszenie w Dzinniku Urzędowym Unii Europejskiej o  zamówieniu publicznym  „Udzielenie i bsługę kredytu bankowego w kocie 1.550.000zł"   - do pobrania pdf. 

Ogłoszenie z dnia 08.03.2012r. w DUUE o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym  - do pobrania pdf.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  - do pobrania doc.    

Zał. nr 1 do SIWZ -  Oferta  - do pobrania doc.

Zał. nr 2 do SIWZ -  Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt 1-4  - do pobrania rtf.

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - do pobrania rtf.

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie osoby fizycznej  -  do pobrania rtf.

Decyzja o nadaniu numeru REGON - do pobrania pdf.

Decyzja o nadaniu Numeru NIP   - do pobrania pdf. 

Uchwała Nr XVI/83  Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  Gminy Małomice na 2012r. - do pobrania pdf. 

Uchwała Nr XVI/88/2011  Rady Miejskiej w Małomicach  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Małomice na lata 2012 - 2034  - do pobrania 

Uchwała Nr XVII/91/2012 Rady Miejskiej w Małomicach w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - do pobrania

Uchwała 158/2012 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze   -   do pobrania

Uchwała 159/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze  - do pobrania

 

Sprawozdania finasowe za lat 2010 i  2011.

Rb 27s  za rok 2010    - do pobrania pdf.

Rb 28s   za rok 2010    - do pobrania  pdf

Rb N     za rok 2010     - do pobrania pdf

Rb NDS za rok 2010    - do pobrania pdf

Rb Z      za rok 2010    - do pobrania pdf

Rb 27s  za rok 2011    - do pobrania pdf.

Rb 28s   za rok 2011    - do pobrania  pdf

Rb N     za rok 2011     - do pobrania pdf

Rb NDS za rok 2011    - do pobrania pdf

Rb Z      za rok 2011    - do pobrania pdf

Uchwała Nr 732/2011  Regionalnej Izby obrachunkowej z dnia 06 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie budżetu  Gminy Małomice na rok 2012 oraz możliwości sfinasowania deficytu budżetu Gmina Małomice  na rok  2012r.  - do pobrania pdf.

Uchwała Nr 733/2011 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 06 grudnia 2011r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2012 - 2034   - do pobrania pdf.

Uchwała Nr 170/2012   Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 marca 2012r.  w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Małomice kredytu długotermionowego w wysokości 1.550.000zł  - do pobrania pdf.

Uchwała Nr XVII/93/2012  Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 02 lutego 2012r.  w sprawie: zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały uchwały budżetowej Gminy Małomice na rok 2012r. - do pobrania pdf. 

Odpowiedź na zapytanie z dnia   16 marca 2012r.      do pobrania rtf

WAŻNE !!!  WYNIKI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty o wyborze wykonawcy zadaniapn. "Udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1550000zł"   - do pobrania pdf.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2012-03-05 20:06:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2012-04-20 13:47:45)