Zamawiający Gmina Małomice - Budowa wodociągu głównego w jezdni ulicy Jana Pawła II w Małomicach

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania    "Budowa wodociągu głównego w jezdni ulicy Jana Pawła II w Małomicach wraz z przyłączami do przyległych posesji" o  wartości nieprzekraczającej 5.150.000 EUR 

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin skladania ofert: 28.05.2010r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu  -  do pobrania w formacie pdf.   

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia   - do pobraniaw formacie doc.      

Załącznik do SIWZ nr 1 Oferta    -   do pobrania doc. 

Załącznik do SIWZ nr 2  Wykaz robót     -     do pobrania  doc

Załącznik do SIWZ nr 3  Wykaz kierownictwa  -    do pobrania w  doc

Załącznik do SIWZ nr 4 Oświadczenia art. 22, 24 uzp -   do pobrania w doc

Załącznik do SIWZ nr 5 Wzór umowy  -    do pobrania w  doc,      

Załącznik do SIWZ nr 6 Podwykonawcy  -    do pobrania w  doc,

Dokumentacja techniczna:

I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -  do pobrania w doc.

II. KOSZTORYSY OFERTOWE   - do pobrania pdf

III. Projekt techniczny:    

Profil wodociągu ul. Jana Pawła II - do podrania pdf.   

Mapa sieci ul. Jana pawła II -   do pobrania pdf

Opis projektu wodociągu głównego ul. Jana Pawła II    -   do pobrania doc.

Mapa zbiorcza przyłaczy  -   do pobrania pdf

ZAWIDOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 31 maja 2010r. - do pobrania pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu przyłączy    -   do pobrania doc.

Wytworzył:
J.Grzelak
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2010-05-14 22:40:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-06-01 15:39:57)