Gmina Małomice - przetarg nieograniczony na realizację zadania Budowa 251 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach ?Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowej? na terenie wiejskim Gminy Małomice .

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie   przetargu nieograniczonego na realizację zadania   Budowa 251 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowej” na terenie wiejskim Gminy Małomice o  wartości nieprzekraczającej 5.150.000 EUR 

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice. 

Termin skladania ofert: 28.12.2009r.

DOKUMENTY - DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu  -  do pobrania w formacie pdf.   

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia   - do pobraniaw formacie pdf      

Załącznik do SIWZ nr 1 Oferta  wraz z  załącznikami  od nr 7 do nr 13  -   plik skompresowany zip  

Załącznik do SIWZ nr 2  Wykaz robót     -     do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 3  Wykaz kierownictwa  -    do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 4 Oświadczenia art. 22, 24 uzp -   do pobrania w formacie doc

Załącznik do SIWZ nr 5a Wzór umowy  -    do pobrania w formacie doc,      

Załącznik do SIWZ nr 5b Wzór umowy  -    do pobrania w formacie doc,

Załącznik do SIWZ nr 6 Podwykonawcy      do pobrania w formacie doc.     Zmodifikowany Załącznik do SIWZ nr 6       - do pobrania w formacie doc.

Dokumentacja techniczna:

I. Specyfikacja Techniczna wykonania i Odbioru Robót -  do pobrania w formacie pdf.

II. KOSZTORYSY OFERTOWE:

Część I

Kosztorysy ofertowe:  plik skompresowany rar.

Część II

Kosztorysy ofertowe:  plik skompresowany zip

III. Projekt techniczny:    

Część I:  

Projekty techniczne  wieś Janowiec  -    plik skompresowany rar.   JANOWIEC.part1,  JANOWIEC.part2    powtórzony zapis

Projekty techniczne  wieś Bobrzany -    plik skompresowany rar.  BOBRZANY.part1, BOBRZANY.part2    powtórzony zapis

Projekty techniczne  wieś Chichy -    plik skompresowany rar. CHICHY.part1, CHICHY.part2       powtórzony zapis

Projekty techniczne  wieś Lubiechów  -  plik skompresowany rar.  LUBIECHÓW 

Projekty techniczne  wieś Śliwnik -   plik skompresowany rar.  ŚLIWNIK.part1, ŚLIWNIK.part2   powtórzony zapis

Część II:

Projekt techniczny wieś Janowiec -      plik skompresowany rar.

Projekt techniczny wieś Lubiechów -   plik skompresowany rar.                     

UWAGA !!! 

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  z dnia 24 grudnia 2009r.      -    do pobrania plik w formacie  pdf

 Zmadifikowany Załącznik do SIWZ nr 6       - do pobrania w formacie doc.

UWAGA !!!

ZAWIADOMNIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZADANIA Budowa 251 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach „Gminnego programu budowy systemu kanalizacji zagrodowej” na terenie wiejskim Gminy Małomice  -  do pobrania plikw formacie pdf

Wytworzył:
J.Grzelak
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2009-12-07 19:27:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2010-01-04 15:47:43)