Gmina Małomice - Przetarg nieograniczony na "Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 446 180 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych)

Ogłoszenie o  zamówieniu publicznym  na "Udzielenie Gminie Małomice kredytu długoterminowego inwestycyjnwgo w wysokości 446.180zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych)  o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej  206.000 EUR.  

Zamawiający: Gmina Małomice,  Pl. Konstytucji 3 Maja 1,  67- 320 Małomice.

Termin składania ofert: 12.12.2008r

DOKUMENTY - DO POBRANIA 

Ogłoszenie o przetargu - do pobrania

Specyfikacja Istotnych  Warunków  Zamówienia  - do pobrania 

Oświadczenie w trybie art.22 ust.1 pkt.1-4 - do pobrania

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - do pobrania

Formularz oferty:  Część I  - do pobrania;  Część II - do pobrania

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - do pobrania

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2008-12-05 22:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2008-12-15 23:46:04)