Urząd Miejski w Małomicach ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 tyś. euro na wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej - betonowej szarej grubości 8 cm.

BOC.Ed.W/7040-9/2007   Małomice, 2007-05-14
 
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : www.malomice.pl   /Biuletyn Informacji Publicznej – Przetargi publiczne
 
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
tel./fax (068)3769027, 3769051,
Godziny urzędowania: 7:30 do 15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na podstawie przedłożonego (przesłanego faksem) wniosku:
osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20,00 zł.
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej ul. Konopnickiej w Małomicach z kostki brukowej betonowej – szarej grubość 8 cm   wra z wyrównaniem istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm.
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
6) Termin wykonania zamówienia: 2 m-ce od dnia podpisania umowy
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każdy Wykonawca zostanie uznany za spełniającego warunki, jeżeli:
-posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;                                                                                              
-posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
-znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
-nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy                                                          
 
 
8) Informacja na temat wadium:
2.000,00 zł (dwa tysiące złotych)
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena ryczałtowa  100 %
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Przy ocenie punkty będą przyznawane według zasad określonych
w SIWZ. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznaje ofertę z najniższą wartością brutto.
 
 
10) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Małomice
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
tel./fax (068)3769027, 3769027,
Pokój nr 10 (sekretariat)
do dnia 2007-05-25 do godz. 12:00
 
11) termin związania ofertą:    
okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu na składanie ofert
 
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej :
     Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
 
Burmistrz Małomic
/-/ Małgorzata Sendecka
                                                                                    

Załączniki  - pobierz

Wytworzył:
Edward Więckowski
Udostępnił:
Wincenty Chłostowski
(2007-05-15 09:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wincenty Chłostowski
(2007-05-15 13:42:58)